Témy bakalárskych prác na školský rok 2021/2022:

Vedúci: RNDr. Pavel Beracko, PhD. (beracko@fns.uniba.sk)
Biodiverzita vodných máloštetinavcov Slovenska.
Teórie a princípy formovania metaspoločenstiev v prírodných ekosystémoch.
Krasové pramene – ostrovy v riečnom kontinuu.

Vedúci: Mgr. Andrej Čerňanský, PhD. (cernansky@fns.uniba.sk)
Rané synapsidy z obdobia permu.

Vedúci: Doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD. (derka@fns.uniba.sk)
Podenky (Ephemeroptera) ako indikátory dlhodobých zmien vodných ekosystémov.
Vplyv malých vodných elektrární na spoločenstvá vodného hmyzu.
Podenky (Ephemeroptera) Guyanskej vysočiny (Venezuela).

Vedúca: Mgr. Barbora Števove, PhD. (stevove@fns.uniba.sk)
Porovnanie prítomnosti mikroplastov u rýb zo stojatých a tečúcich vôd.

Vedúca: Mgr. Kristína Slovák Švolíková, PhD. (svolikova@fns.uniba.sk)
Vplyv znečistenia vodného prostredia na vznik fluktuačnej asymetrie u rýb.

Vedúca: Mgr. Soňa Nuhlíčková, PhD. (sonanuhlickova@gmail.com)
Biológia a ekológia endemickej kobylky Bejbienkovej (Isophya beybienkoi Mařan, 1958):
zabezpečenie ochrany kriticky ohrozeného druhu.
Vzťah ornitocenóz k vybraným biotopom v študovanej oblasti.

Vedúca: RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD. (zuzana.zatovicova@savba.sk)
Vnútrodruhová diverzita ukrytá v NGS dátach.
DNA v sedimentoch a jej úloha v poznaní historickej a súčasnej biodiverzity vodných biotopov.

Vedúci: Mgr. Patrik Macko (mackopatr@gmail.com)
Genetická variabilita a kryptická diverzita európskych zástupcov podeniek (Ephemeroptera).

Vedúci: Mgr. Igor Kokavec, PhD. (igor.kokavec@uniba.sk)
Vplyv vodných nádrží na biodiverzitu potokov a riek.
Revitalizácie vodných biotopov a ich dôsledky pre vodnú faunu.

Vedúca: RNDr. Viktória Čabanová, PhD. (viktoria.cabanova@savba.sk)
Invázne druhy komárov z rodu Aedes na západnom Slovensku.

Vedúca: RNDr. Lucia Strelková, PhD. (luciastrelkova@gmail.com)
Pilotný projekt biologickej regulácie populácií komárov (Culicidae) v CHA Devínske jazero.
Pilotný projekt biologickej regulácie populácií komárov (Culicidae) v obci Vysoká pri Morave a jej okolí.
Pilotný projekt biologickej regulácie populácií komárov (Culicidae) v blízkostí obcí Gajary a Malé Leváre.
Využitie novej aplikácie pri biologickej kontrole komárov (Culicidae).
Testovanie nových zariadení na biologickú kontrolu komárov (Culicidae) na Slovensku.

Témy diplomových prác na školský rok 2021/2022:

Vedúci: RNDr. Pavel Beracko, PhD. (beracko@fns.uniba.sk)
Teórie a princípy formovania metaspoločenstiev – „Prípad pramenných máloštetinavcov“.
Od prameňa po pramenný potok: Ekologická izolovanosť pramenného habitatu verzus
funkčná a fylogenetická diverzita bentických organizmov.

Vedúci: Mgr. Andrej Čerňanský, PhD. (cernansky@fns.uniba.sk)
Atlas-axis komplex jašteríc (Squamata, Lacertidae).

Vedúci: Doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD. (derka@fns.uniba.sk)
Podenky (Ephemeroptera) ako indikátory dlhodobých zmien vodných ekosystémov Slovenska.
Rozšírenie, ekológia a kryptická diverzita podeniek čeľade Baetidae na Slovensku.
Vplyv malých vodných elektrární na spoločenstvá podeniek (Ephemeroptera).
Podenky rodu Cloeodes (Ephemeroptera, Baetidae) Guyanskej vysočiny (Venezuela).
Ekológia a molekulárna diverzita podenky Arthroplea congener Bengtsson, 1909.

Vedúca: Mgr. Barbora Števove, PhD. (stevove@fns.uniba.sk)
Zmena potravného spektra a potravnej strategie býčka čiernoústeho, Neogobius
melanostomus (Pallas, 1811) po 10 rokoch.

Vedúca: Mgr. Kristína Slovák Švolíková, PhD. (svolikova@fns.uniba.sk)
Analýza vonkajšej morfológie populácií beličky európskej (Alburnus alburnus) z rôznych
úsekov Dunaja.
Životné prejavy inváznych populácií býčka čiernoústeho (Neogobius melanostomus) zo
slovenského úseku Dunaja v rôznych fázach invázneho procesu.

Vedúca: Mgr. Soňa Nuhlíčková, PhD. (sonanuhlickova@gmail.com)
Biológia a ekológia endemickej kobylky Bejbienkovej (Isophya beybienkoi Mařan, 1958):
zabezpečenie ochrany kriticky ohrozeného druhu.
Štruktúra ornitocenóz vo vzťahu k vybraným biotopom študovanej oblasti.

Vedúca: RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD. (zuzana.zatovicova@savba.sk)
Biodiverzita a DNA barkóding vodných bezstavovcov Podunajska.
Stojaté vody horskej a podhorskej zóny Tatier: analýza diverzity vodných bezstavovcov s
využitím DNA barkódingu.

Vedúci: Mgr. Igor Kokavec, PhD. (igor.kokavec@savba.sk)
Revitalizácia vnútrozemskej delty Dunaja a jej efekt na štruktúru spoločenstiev bentických
bezstavovcov.
Kumulatívny efekt malých vodných elektrární na modeli Studeného potoka.
Analýza potravy vybraných druhov rýb vo vzťahu k narušenej pozdĺžnej kontinuite
podhorského toku.

Vedúci: RNDr. Tomáš Navara, PhD. (tomas.navara@savba.sk)
Vplyv vybraných malých vodných elektrární na taxocenózy pošvatiek a potočníkov.

Vedúca: RNDr. Viktória Čabanová, PhD. (viktoria.cabanova@savba.sk)
Invázne druhy komárov z rodu Aedes na západnom Slovensku.
Molekulárna determinácia kryptických skupín komárov na Slovensku.

V prípade záujmu o niektorú z tém nás neváhajte kontaktovať!

Bližšie informácie pre študentov a pedagógov týkajúce sa prihlásenia na tému, písania a odovzdania záverečnej práce a následnej administratívy nájdete na webe Univerzity Komenského v časti “Záverečné práce”

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405