Témy bakalárskych prác na školský rok 2023/2024:

Vedúci: RNDr. Pavel Beracko, PhD. (beracko@fns.uniba.sk)
Krasové pramene – ostrovy v riečnom kontinuu.

Vedúci: Mgr. Andrej Čerňanský, PhD. (cernansky@fns.uniba.sk)
Rané synapsidy z obdobia permu.

Vedúci: doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD. (derka@fns.uniba.sk)
Vplyv malých vodných elektrární na spoločenstvá vodného hmyzu.
Vplyv vodných nádrží na riečne ekosystémy.
Podenky (Ephemeroptera) krasových vyvieračiek Západných Karpát.

Podenky rodu Cloeodes (Ephemeroptera, Baetidae) Guyanskej vysočiny (Venezuela).

Vedúca: doc. RNDr. Eva Záhorská, PhD. (zahorska@fns.uniba.sk)
Morfologická analýza dvoch populácii slnečnice pestrej (Lepomis gibbosus) pochádzajúcich z rozdielnych habitatov v Poľsku.

Vedúca: Mgr. Barbora Števove, PhD. (stevove@fns.uniba.sk)
Biologický efekt mikroplastov na vodné organizmy.
Prítomnosť mikroplastov u vodných bezstavovcov.

Vedúca: Mgr. Kristína Slovák Švolíková, PhD. (svolikova@fns.uniba.sk)
Fenotypová plasticita bezstavovcov.
Metódy stanovovania plodnosti u rôznych druhov bezstavovcov.

Vedúca: Mgr. Soňa Nuhlíčková, PhD. (sonanuhlickova@gmail.com)
Vzťah spoločenstva rovnokrídlovcov k vybraným biotopom študovanej oblasti.
Vzťah spoločenstva vtákov k vybraným biotopom v študovanej oblasti.

Vedúca: RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD. (zuzana.zatovicova@savba.sk)
Vnútrodruhová diverzita ukrytá v NGS dátach.

Vedúci: Mgr. Igor Kokavec, PhD. (igor.kokavec@savba.sk)
Sériové diskontinuum na rieke Hnilec – hodnotenie vplyvu malých vodných elektrární
Stará voda a Švedlár na štruktúru vybraných taxocenóz makrozoobentosu.
Efekt revitalizácie rieky Rudava na diverzitu makrozoobentosu.

Vedúci: Mgr. Marek Semelbauer, PhD. (semelbauer.m@gmail.com)
Invázia agátu (Robinia pseudoacacia) v Európe.

_________________________________________________________________________

Témy diplomových prác na školský rok 2023/2024:

Vedúci: RNDr. Pavel Beracko, PhD. (beracko@fns.uniba.sk)
Teórie a princípy formovania metaspoločenstiev – „Prípad pramenných máloštetinavcov“.

Vedúci: Mgr. Andrej Čerňanský, PhD. (cernansky@fns.uniba.sk)
Atlas-axis komplex drakov (Squamata, Agamidae, Draconinae).
Atlas-axis komplex jašteríc (Squamata, Lacertidae).

Vedúci: Doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD. (derka@fns.uniba.sk)
Rozšírenie, ekológia a kryptická diverzita podeniek čeľade Baetidae na Slovensku.
Vplyv malých vodných elektrární na spoločenstvá podeniek (Ephemeroptera).
Podenky rodu Cloeodes (Ephemeroptera, Baetidae) Guyanskej vysočiny (Venezuela).

Vedúca: doc. RNDr. Eva Záhorská, PhD. (zahorska@fns.uniba.sk)
Biológia býčka rúrkonosého (Proterorhinus semilunaris) z povodia rieky Dunaj.

Vedúca: Mgr. Barbora Števove, PhD. (stevove@fns.uniba.sk)
Zmena potravného spektra a potravnej stratégie býčka čiernoústeho, Neogobius melanostomus (Pallas, 1811) po 10 rokoch.
Prítomnosť mikroplastov u vybraných taxonomických skupín makrozoobentosu zo slovenského povodia Dunaja.

Vedúca: Mgr. Kristína Slovák Švolíková, PhD. (svolikova@fns.uniba.sk)
Vplyv znečistenia na bilaterálnu symetriu populácií beličky európskej z horného a dolného úseku rieky Dunaj.

Vedúca: Mgr. Soňa Nuhlíčková, PhD. (sonanuhlickova@gmail.com)
Vzťah spoločenstva rovnokrídlovcov k vybraným biotopom študovanej oblasti.
Vzťah spoločenstva vtákov k vybraným biotopom študovanej oblasti.

Vedúca: RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD. (zuzana.zatovicova@savba.sk)
Jazerá Tatier: diverzita vodných dvojkrídlovcov s využitím DNA barkódingu.

Vedúci: Mgr. Igor Kokavec, PhD. (igor.kokavec@savba.sk)
Druhové vlastnosti makrozoobentosu ako nástroj hodnotenia ekologickej integrity prehradených podhorských vodných tokov.
Kumulatívny efekt malých vodných elektrární: prípadová štúdia Studeného potoka.
Distribúcia a diverzita druhov permanentnej fauny makrozoobentosu v jazerách Bratislavy.

Vedúci: Mgr. Marek Semelbauer, PhD. (semelbauer.m@gmail.com)
Vplyv nepôvodných listnatých drevín na spoločenstvá opeľovačov.

V prípade záujmu o niektorú z tém nás neváhajte kontaktovať!

Bližšie informácie pre študentov a pedagógov týkajúce sa prihlásenia na tému, písania a odovzdania záverečnej práce a následnej administratívy nájdete na webe Univerzity Komenského v časti “Záverečné práce”

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405