Témy bakalárskych prác na školský rok 2022/2023:

Vedúci: RNDr. Pavel Beracko, PhD. (beracko@fns.uniba.sk)
Biodiverzita vodných máloštetinavcov Slovenska.
Teórie a princípy formovania metaspoločenstiev v prírodných ekosystémoch.
Krasové pramene – ostrovy v riečnom kontinuu.
Zmeny diverzity akvatickej flóry a fauny v slovenskom úseku Dunaja za ostatných 30 rokov

Vedúci: Mgr. Andrej Čerňanský, PhD. (cernansky@fns.uniba.sk)
Evolúcia európskych ekosystémov v priebehu kenozoika v kontexte fosílnych skvamát.
Rané synapsidy z obdobia permu.

Vedúci: Doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD. (derka@fns.uniba.sk)
Podenky (Ephemeroptera) ako indikátory dlhodobých zmien vodných ekosystémov.
Vplyv malých vodných elektrární na spoločenstvá vodného hmyzu.
Podenky (Ephemeroptera) Guyanskej vysočiny (Venezuela).

Vedúca: doc. RNDr. Eva Záhorská, PhD. (zahorska@fns.uniba.sk)
Porovnanie plodnosti v rámci troch populácií hrúzovca sieťovaného (Pseudorasbora parva) z experimentálneho chovu.

Vedúca: Mgr. Barbora Števove, PhD. (stevove@fns.uniba.sk)
Porovnanie prítomnosti mikroplastov u rýb zo stojatých a tečúcich vôd.
Rozdiely v miere kontaminácie mikroplastami u organizmov patriacich do rôznych potravných skupín.

Vedúca: Mgr. Kristína Slovák Švolíková, PhD. (svolikova@fns.uniba.sk)
Vplyv znečistenia vodného prostredia na vznik fluktuačnej asymetrie u rýb.

Vedúca: Mgr. Soňa Nuhlíčková, PhD. (sonanuhlickova@gmail.com)
Biológia a ekológia endemickej kobylky Bejbienkovej (Isophya beybienkoi Mařan, 1958): zabezpečenie ochrany kriticky ohrozeného druhu.
Vzťah ornitocenóz k vybraným biotopom v študovanej oblasti.

Vedúca: RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD. (zuzana.zatovicova@savba.sk)
Vnútrodruhová diverzita ukrytá v NGS dátach.
Referenčná databáza DNA barkódov vodnej fauny tatranských jazier – stav, limity a vypĺňanie medzier.

Vedúci: Ing. Tomáš Čejka, PhD. (tomas.cejka@savba.sk)
Diverzita bentickej makrofauny pondov v mestskom prostredí.

Témy diplomových prác na školský rok 2022/2023:

Vedúci: RNDr. Pavel Beracko, PhD. (beracko@fns.uniba.sk)
Teórie a princípy formovania metaspoločenstiev – „Prípad pramenných máloštetinavcov“.
Od prameňa po pramenný potok: Ekologická izolovanosť pramenného habitatu verzus funkčná a fylogenetická diverzita bentických organizmov.

Vedúci: Mgr. Andrej Čerňanský, PhD. (cernansky@fns.uniba.sk)
Atlas-axis komplex drakov (Squamata, Agamidae, Draconinae).
Atlas-axis komplex jašteríc (Squamata, Lacertidae).

Vedúci: Doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD. (derka@fns.uniba.sk)
Podenky (Ephemeroptera) ako indikátory dlhodobých zmien vodných ekosystémov Slovenska.
Rozšírenie, ekológia a kryptická diverzita podeniek čeľade Baetidae na Slovensku.
Vplyv malých vodných elektrární na spoločenstvá podeniek (Ephemeroptera).
Podenky rodu Cloeodes (Ephemeroptera, Baetidae) Guyanskej vysočiny (Venezuela).
Ekológia a molekulárna diverzita podenky Arthroplea congener Bengtsson, 1909.

Vedúca: Mgr. Barbora Števove, PhD. (stevove@fns.uniba.sk)
Zmena potravného spektra a potravnej stratégie býčka čiernoústeho, Neogobius melanostomus (Pallas, 1811) po 10 rokoch.

Vedúca: Mgr. Kristína Slovák Švolíková, PhD. (svolikova@fns.uniba.sk)
Analýza vonkajšej morfológie populácií beličky európskej (Alburnus alburnus) z rôznych úsekov Dunaja.
Životné prejavy inváznych populácií býčka čiernoústeho (Neogobius melanostomus) zo slovenského úseku Dunaja v rôznych fázach invázneho procesu.

Vedúca: Mgr. Soňa Nuhlíčková, PhD. (sonanuhlickova@gmail.com)
Biológia a ekológia endemickej kobylky Bejbienkovej (Isophya beybienkoi Mařan, 1958): zabezpečenie ochrany kriticky ohrozeného druhu.
Štruktúra ornitocenóz vo vzťahu k vybraným biotopom študovanej oblasti.

Vedúca: RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD. (zuzana.zatovicova@savba.sk)
Jazerá Tatier: diverzita vodných dvojkrídlovcov s využitím DNA barkódingu.
eDNA v sedimentoch slovenského úseku Dunaja.

Vedúci: Mgr. Igor Kokavec, PhD. (igor.kokavec@savba.sk)
Druhové vlastnosti makrozoobentosu ako nástroj hodnotenia ekologickej integrity prehradených podhorských vodných tokov.
Kumulatívny efekt malých vodných elektrární: prípadová štúdia Studeného potoka.
Distribúcia a diverzita druhov permanentnej fauny makrozoobentosu v jazerách Bratislavy.

V prípade záujmu o niektorú z tém nás neváhajte kontaktovať!

Bližšie informácie pre študentov a pedagógov týkajúce sa prihlásenia na tému, písania a odovzdania záverečnej práce a následnej administratívy nájdete na webe Univerzity Komenského v časti “Záverečné práce”

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405