Témy bakalárskych prác na školský rok 2024/2025:

Vedúci: RNDr. Pavel Beracko, PhD. (beracko@fns.uniba.sk)
Biodiverzita vodných máloštetinavcov Slovenska.
Krasové pramene – ostrovy v riečnom kontinuu.
Biotická homogenizácia – aktuálny fenomén v prírodných spoločenstvách.


Vedúci: Mgr. Andrej Čerňanský, PhD. (cernansky@fns.uniba.sk)
Rané synapsidy z obdobia permu.
Plazy druhohôr Slovenska.

Vedúci: doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD. (derka@fns.uniba.sk)
Vplyv malých vodných elektrární na spoločenstvá vodného hmyzu.
Podenky (Ephemeroptera) krasových vyvieračiek Západných Karpát.
Ohrozené druhy podeniek (Ephemeroptera) nížinných riek Slovenska.

Vedúca: doc. RNDr. Eva Záhorská, PhD. (zahorska@fns.uniba.sk)
Morfologická analýza populácií býčka rúrkonosého (Proterorhinus semilunaris) pochádzajúcich z povodia Dunaja.

Vedúca: Mgr. Barbora Števove, PhD. (stevove@fns.uniba.sk)
Prítomnosť mikroplastov u vodných bezstavovcov.

Vedúca: Mgr. Kristína Slovák Švolíková, PhD. (svolikova@fns.uniba.sk)
Metódy stanovovania plodnosti u rôznych druhov bezstavovcov.
Morfologická analýza populácií býčka rúrkonosého (Proterorhinus semilunaris) pochádzajúcich z povodia Váhu.

Vedúca: Mgr. Soňa Nuhlíčková, PhD. (sonanuhlickova@gmail.com)
Vzťah spoločenstva rovnokrídlovcov k vybraným biotopom študovanej oblasti.
Vzťah spoločenstva vtákov k vybraným biotopom v študovanej oblasti.

Vedúci: Ing. Jiří Křišťan, PhD. (jiri.kristan@uniba.sk)
História, rozšírenie a druhové migrácie rýb radu Acipenseriformes.
Rozšírenie a súčasný stav rýb radu Esociformes v holarktickej oblasti a na Slovensku.

Vedúca: RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD. (zuzana.zatovicova@savba.sk)
Diverzita opeľovačov poľnohospodárskych plodín a ich identifikácia pomocou DNA barkódingu.

Vedúci: Mgr. Patrik Macko, PhD. (patrik.macko@uniba.sk)
Genetická diverzita a populačná štruktúra vybraných kryptických komplexov podeniek (Ephemeroptera) Slovenska.
Genetická štruktúra mitochondriálnej DNA vybraných taxónov krasových vyvieračiek Slovenska.

Vedúci:  Mgr. Igor Kokavec, PhD. (igor.kokavec@savba.sk)
Sériové diskontinuum na rieke Hnilec – hodnotenie vplyvu malých vodných elektrární Stará voda a Švedlár na štruktúru vybraných taxocenóz makrozoobentosu.
Distribúcia a diverzita druhov permanentnej fauny makrozoobentosu v jazerách Bratislavy.
Perloočky (Cladocera) malých stojatých vôd mestských parkov.

_________________________________________________________________________

Témy diplomových prác na školský rok 2024/2025:

Vedúci: RNDr. Pavel Beracko, PhD. (beracko@fns.uniba.sk)
Od prameňa po pramenný potok: Ekologická izolovanosť pramenného habitatu verzus taxonomická a funkčná diverzita pakomárov

Vedúci: Mgr. Andrej Čerňanský, PhD. (cernansky@fns.uniba.sk)
Atlas-axis komplex drakov (Squamata, Agamidae, Draconinae).
Atlas-axis komplex jašteríc (Squamata, Lacertidae).

Vedúci: Doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD. (derka@fns.uniba.sk)
Rozšírenie, ekológia a kryptická diverzita podeniek čeľade Baetidae na Slovensku.
Vplyv malých vodných elektrární na spoločenstvá podeniek (Ephemeroptera).
Podenky rodu Cloeodes (Ephemeroptera, Baetidae) Guyanskej vysočiny (Venezuela).

Vedúca: doc. RNDr. Eva Záhorská, PhD. (zahorska@fns.uniba.sk)
Biológia býčka rúrkonosého (Proterorhinus semilunaris) z povodia rieky Dunaj.

Vedúca: Mgr. Barbora Števove, PhD. (stevove@fns.uniba.sk)
Zmena potravného spektra a potravnej stratégie býčka čiernoústeho, Neogobius melanostomus (Pallas, 1811) po 10 rokoch.
Prítomnosť mikroplastov u vybraných taxonomických skupín makrozoobentosu zo slovenského povodia Dunaja.Prítomnosť mikroplastov u vybraných taxonomických skupín makrozoobentosu zo slovenského povodia Dunaja.
Vyhodnotenie prítomnosti mikroplastov u vybraných druhov rýb z vodných nádrží s pitnou vodou.

Vedúca: Mgr. Kristína Slovák Švolíková, PhD. (svolikova@fns.uniba.sk)
Vplyv znečistenia na bilaterálnu symetriu populácií beličky európskej z horného a dolného úseku rieky Dunaj.

Vedúca: Mgr. Soňa Nuhlíčková, PhD. (sonanuhlickova@gmail.com)
Vzťah spoločenstva rovnokrídlovcov k vybraným biotopom študovanej oblasti.
Vzťah spoločenstva vtákov k vybraným biotopom študovanej oblasti.

Vedúca: RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD. (zuzana.zatovicova@savba.sk)
Včely všetko nestihnú – diverzita opeľovačov poľnohospodárskych plodín a ich identifikácia pomocou analýzy DNA

Vedúci: Mgr. Patrik Macko, PhD. (patrik.macko@uniba.sk)
Krasové pramene ako refúgia genetickej diverzity

Vedúci: Mgr. Igor Kokavec, PhD. (igor.kokavec@savba.sk)
Planktonické kôrovce ako indikátory ekologickej kvality stojatých vôd.
Pondy v urbanizovanej krajine – zdroje šírenia nepôvodných druhov alebo refúgiá pôvodnej biodiverzity.
Druhové vlastnosti makrozoobentosu ako nástroj hodnotenia ekologickej integrity prehradených podhorských vodných tokov.
Kumulatívny efekt malých vodných elektrární: prípadová štúdia Studeného potoka.

Vedúci: Mgr. Marek Semelbauer, PhD. (semelbauer.m@gmail.com)
Obnova pasienkového lesa v NPR Šúr a jej vplyv na spoločenstvá opeľovačov

Vedúci: RNDr. Fedor Čiampor, PhD. (uzaeciam@savba.sk)
Vplyv mestských aglomerácií na bentickú faunu Váhu – DNA metabarkódingová analýza

V prípade záujmu o niektorú z tém nás neváhajte kontaktovať!

Bližšie informácie pre študentov a pedagógov týkajúce sa prihlásenia na tému, písania a odovzdania záverečnej práce a následnej administratívy nájdete na webe Univerzity Komenského v časti “Záverečné práce”

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405