Magisterské štúdium

Magisterské štúdium na Katedre ekológie je možné absolvovať v študijnom programe Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií po úspešnom absolvovaní bakalárskeho štúdia v odboroch biológia, ekológia, environmentalistika a pod. Absolvent chápe základnú problematiku vzájomných vzťahov medzi abiotickými a biotickými zložkami ekosystémov na základe biologických, chemických, krajinárskych, geografických a ochranárskych aspektov prostredia. Dokáže identifikovať antropogénne vplyvy na prostredie a navrhnúť s tým súvisiacu ochranu ŽP.
V rámci štúdia ekológie v magisterskom stupni je možné vybrať si zo širokej ponuky predmetov a záverečných prác. Bližšie informácie o podmienkach odovzdávania prác nájdete na tejto stránke.