Predmety bakalárskeho stupňa:
Ekológia
Ekológia a matematika
Evolúcia ekosystémov
Evolučné trendy
Hydrobiológia 1 a 2
Ontogenéza a evolúcia
Terénne práce z ekológie

Nové predmety bakalárskeho stupňa v akadem. roku 2017/2018
Ekologické princípy ochrany prírody

Predmety magisterského stupňa:
Demekológia
Parazitológia pre ekológov
Produkčná ekológia
Biocenológia 1,2
Ekológia rýb
Základy aplikovanej ekológie
Biomonitoring
Hydrozoogeografia a ekológia sladkovodných živočíchov
Matematická analýza mnohorozmerných dát v ekológii
Biologické invázie
Bioštatistika pre ekológov
Behaviorálna ekológia
Moderné trendy v ekológii
Reprodukčné stratégie živočíchov
Biotopy Európy
Ekosystémy Zeme
Fylogenetická systematika
Vybrané aspekty evolučnej vývinovej biológie
Človek a ekosystém
Evolučná ekológia
Odborná prax pre ekológov

Nové predmety magisterského stupňa v akadem. roku 2017/2018
Letný semester

Klimatické zmeny: Príčiny, prejavy a možné východiská