Témy projektov terénnych cvičení na rok 2019:

Banské vodné diela a ich biota (makrozoobentos, zooplanktón, makrofytá)

Hodnotenie ekologického stavu vodných tokov Štavnických vrchov na základe bentických bezstavovcov (makrozoobentosu)

Vyhodnotenie ekologického stavu riek Štiavnica, Jasenica a Krupinica na základe ichtyocenózy

Štruktúra hniezdnych ornitocenóz vo vybraných biotopoch v oblasti Štiavnických vrchov

Diverzita motýľov rôznych typov nelesných biotopov

Analýza populačnej dynamiky zástupcov rodu Fallopia na území Banskej Štiavnice vzhľadom na vybrané faktory prostredia

Spoločenstvá fytoplanktónu banskoštiavnických vodných nádrží