Témy projektov terénnych cvičení na rok 2022:

Analýza populačnej dynamiky zástupcov rodu Fallopia na území Banskej Štiavnice vzhľadom na vybrané faktory prostredia (Invázne rastliny- sylaby)

Banské vodné diela a ich biota (makrozoobentos, zooplanktón, makrofytá, ryby)

eDNA a inovatívny genetický skríning v hodnotení ekologického stavu vodných ekosystémov

Hodnotenie ekologického stavu vodných tokov Štavnických vrchov na základe spoločenstiev bentických bezstavovcov (makrozoobentosu)

Štruktúra hniezdnych ornitocenóz vo vybraných biotopoch v oblasti Štiavnických vrchov

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405