Tím ekológie a ochrany sladkovodných ekosystémov

Členovia tímu ekológie a ochrany sladkovodných ekosystémov sa zaoberajú ekológiou vodných tokov, v menšej miere iných sladkovodných ekosystémov, od úrovne ekosystému, cez spoločenstvá až po populácie, pričom sa zameriavajú predovšetkým na hmyz a permanentnú faunu bentických makroskopických bezstavovcov (makroevertebrát). Ťažiskom výskumu je predovšetkým vplyv rozličných typov antropických aktivít (spôsob využitia krajiny, odlesnenie, erózia, regulácia vodných tokov, acidifikácia, znečistenie ap.) na spoločenstvá bentických makroevertebrát. Členovia tohto tímu sa venujú aj taxonómii viacerých skupín vodných bezstavovcov a opisu nových taxónov predovšetkým vodného hmyzu.

_mg_8651Členovia tohto tímu sa podieľali na vývoji  metód na hodnotenie ekologického stavu vodných tokov na Slovensku a na implementácii smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000 (tzv. Rámcová smernica o vode).

Aktuálne prebieha projekt zameraný na štúdium spoločenstiev bentických makroevertebrát krasových prameňov, faktorov prostredia, ktoré ich formujú a ekologických adaptácií vybraných taxónov na toto špecifické prostredie.

img_5180Dôležitou súčasťou práce členov tímu je vzdelávanie verejnosti v oblasti ekológie, hydrobiológie a ochrany vodných tokov, účasť v poradných zboroch a komisiách na Ministerstve životného prostredia SR, Štátnej ochrane prírody SR atď., s cieľom prispieť ako odborníci k ochrane ekosystémov vodných tokov a mokradí na Slovensku.

1010282_10200919900032215_1204597118_nVýskum je orientovaný predovšetkým na územie Slovenska, ale pôsobíme aj v iných krajinách Európy a v tropickej Južnej Amerike. V juhovýchodnej Venezuele skúmame vodný hmyz na vrcholových plošinách stolových hôr Guyanskej vysočiny a vplyv odlesňovania na vodné ekosystémy.

Členovia:
Doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.
RNDr. Pavel Beracko, PhD.
RNDr. Zuzana Čiamporová Zaťovičová, PhD.
Mgr. Patrik Macko, PhD.

Doktorandi:

Mgr. Ondrej Vargovčík
Mgr. Michaela Šamulková
Mgr. Kornélia Tuhrinová

Prebiehajúce projekty:

Úspešne skončené projekty:

 • Štruktúra spoločenstiev a životné stratégie makrozoobentosu v krasových prameňoch Západných Karpát. (VEGA, projekt č. 1/0255/15, 2015-18, vedúci Doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.)
 • (VEGA, projekt č. , 1/0119/16, 2016-19, vedúci Prof. RNDr. Iľja Krno, DrSc.)
 • Najväčšie pieskovcové jaskyne sveta na stolových horách vo Venezuele: ich vznik, hydrogeochemický režim a genéza ich unikátnych opálových speleotém. (APVV, projekt č. 14-0276,  2015-2017, vedúci Doc. RNDr. Roman Aubrecht, CSc.
 • Štruktúry cenóz v závislosti od prírodných a antropických faktorov. (VEGA, projekt č. 1/5013/98, 1998-2000, vedúci RNDr. Jozef Halgoš, DrSc.)
 • Limnológia horských vodných tokov Východných Karpát. (VEGA, projekt č. 1/6275/99,1999-2001, vedúci Doc. RNDr. Peter Bitušík, CSc.)
 • Ekológia a biodiverzita vodného hmyzu zo skupiny Exopterygota (Hinton, 1963) na Slovensku. (VEGA, projekt č. 1/7032/20, 2000-2002, vedúci Doc. RNDr. Iľja Krno, DrSc.)
 • Pôvodnosť vodných biotopov indikovaná štruktúrou vybraných taxocenóz bioty. (VEGA, projekt č. 1/8200/01, 2001-2003, vedúci RNDr. Jozef Halgoš, DrSc.)
 • Spoločenstvá vodných bezstavovcov a makrofýt a ich využitie pre genofondové rezervy a hodnotenie narušenosti biotopov. (VEGA, projekt č. 1/1291/04, 2004-2006, vedúci Doc. RNDr. Jozef Halgoš, DrSc.)
 • Ekológia, morfológia, biodiverzita a rozšírenie vodného hmyzu v karpatskom a panónskom bioregióne. (VEGA, projekt č. 1/1292/04 , 2004-2006, vedúci Doc. RNDr. Iľja Krno, DrSc.)
 • STAR – Standardization of River Classifications: Framework method for calibrating different biological survey results against ecological quality classifications to be developed for the Water Framework Directive. (5. rámcový program EÚ, projekt č. STAR/NAS EVK1-2002-00534, 2003-2004, vedúci Doc. RNDr. Iľja Krno, DrSc.)
 • Dlhodobé zmeny v spoločenstvách hydrobiontov panónskeho a karpatského regiónu. (VEGA, projekt č. 1/4353/07, 2007-2009, vedúci Prof. RNDr. Jozef Halgoš, DrSc.)
 • Autekológia, produkcia a taxonómia vybraných skupín makrozoobentosu. (VEGA, projekt č. 1/4355/07, 2007-2009, vedúci Doc. RNDr. Iľja Krno, DrSc.)
 • Najväčšie pieskovcové jaskyne sveta na stolových horách vo Venezuele: ich vznik, hydrogeochemický režim a genéza ich unikátnych opálových speleotém. (APVV, projekt č. 0251-07, 2008-2010, vedúci Doc. RNDr. Roman Aubrecht, CSc.)
 • Formovanie vodnej a príbrežnej bioty v horských ekosystémoch v podmienkach klimatických zmien a ich katastrofických prejavov. (VEGA, projekt č. 2/0059/09, 2009-2011, vedúci Prof. RNDr. Jozef Halgoš, DrSc.)
 • Taxonómia a fylogenéza rodu Jolyelmis Spangler & Faitoute zo stolových hôr vo Venezuele (Insecta: Coleoptera: Elmidae). (VEGA, projekt č. 1/0268/10, 2010-2011, vedúci Doc. RNDr. Ján Kodada, CSc.)
 • AQUAWIS Voda prameň života a poznania (medzinárodný environmentálno-edukačný projekt, 2008 – 2010, vedúca Doc. RNDr. Eva  Bulánková, CSc.)
 • Obnova biodiverzity tropických lesných ekosystémov. (APVV, projekt č. 0213-10, 2011-2014, vedúci RNDr. Fedor Čiampor, PhD.)
 • Vplyv krajiny na ekosystémy tečúcich vôd. (VEGA, projekt č. 1/0705/11, 2011-2014, vedúci Prof. RNDr. Iľja Krno, DrSc.)
 • Vplyv dlhodobých zmien na riečne kontinuum (diskontinuum) veľkých slovenských riek. (VEGA, projekt č. 1/0176/12, 2012 – 2015, vedúci Prof. RNDr. Jozef Halgoš, DrSc.)
 • Život a voda – modelové aplikácie a námety k výučbe biológie na gymnáziách. (KEGA, projekt č. 073UK-4/2012, 2012-2014, vedúca Doc. RNDr. Eva Bulánková, CSc.)

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405