ekosystemy_zeme

Vplyv človeka na ekosystémy sa prejavuje na rôznych úrovniach, od lokálnej cez regionálnu, až po globálnu. Riešenia environmentálnych problémov ako klimatická zmena, úbytok biodiverzity, znečisťovanie oceánov, nadmerný rybolov, odlesňovanie, či manažment ekosystémov sú témou vedeckého výskumu, spoločenských diskusií aj politického rozhodovania. Vedomosti o rozšírení, štruktúre a fungovaní hlavných ekosystémov Zeme – biómov, ako aj o fungovaní človekom vytvorených ekosystémov, by sa preto mali stať súčasťou všeobecného vzdelávania. Sú nevyhnutné aj pre zaujatie informovaného postoja k medializovaným environmentálnym problémom. Keďže táto problematika je, alebo by mala byť, súčasťou vyučovania ekológie na všetkých stupňoch škôl, od základných po vysoké, je potreba spracovania učebnice s touto problematikou vysoko aktuálna. Cieľom projektu je, okrem napísania klasickej vysokoškolskej učebnice, aj vytvorenie webových stránok pre vysokoškolských študentov a učiteľov základných a stredných škôl. Záujemcovia na nich nájdu informácie k jednotlivým biómom, obsahujúce prednášky, linky na stránky s podobným obsahom, významné vedecké publikácie a obrazovú dokumentáciu. Tieto doplnkové informácie môžu využívať nielen vysokoškolskí študenti, ale aj učitelia biológie a geografie na základných a stredných školách, pri príprave na vyučovacie hodiny. Informácie budú k dispozícii aj širokej verejnosti. Predkladaný projekt tak implementuje aktuálne vedecké poznatky základného a aplikovaného ekologického výskumu do vzdelávania na vysokých, stredných a základných školách a oboznamuje s nimi širokú verejnosť s cieľom zvýšiť informovanosť dotknutej verejnosti o riešených problémoch.

Prednášky

Lectures (English)

Učebné texty

Mediálne výstupy

Exkurzie s Katedrou ekológie

www.wildafrica.sk

Video z exkurzie v delte Dunaja:

https://youtu.be/EEEGmXumTHI

Filmy od účastníkov exkurzie vo Venezuele:


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405