Tím evolučnej biológie

Tím evolučnej biológie sa zaoberá morfológiou a porovnávacou anatómiou dnešných a fosílnych zástupcov skupiny Squamata (jaštery, amfisbény a hady) a ich fylogenézou. Za týmto účelom využíva počítačovú mikro-tomografia (CT) spolu s vizualizačnými programami Volume Graphics Studio a Avizo. andrej-cernansky-bromacker-nemeckoFylogenetické analýzy pomáhajú odhaliť príbuzenské vzťahy vyhynutých druhov k moderným líniám. Poznanie evolúcie plazov je klúčové pre pochopenie dnešných zástupcov a ich súčasnej geografickej distribúcie. Nálezy exotických skupín v praveku Európy umožňujú pochopiť migračné cesty (napr. z Afriky a Ázie) a vývoj klímy a zmien v minulosti. Naopak poznanie ekológie dnešných zástupcov pomáha pochopiť preferencie ich vyhynutých príbuzných. Fosílne nálezy pochádzajú napríklad zo svetovoznámeho náleziska Messel v Nemecku (svetové dedičstvo UNESCO), Phosporites du Quercy vo Francúzsku, ale i z mhohých iných lokalít napríklad zo Slovenska, Česka,Turecka, Indie a Austrálie. Štúdium dnešných druhov, napríklad chameleónov, agám, jašteríc, či kordylidov, sa orientuje na andrej-cernanskyporovnávaciu anatómiu a funkčnú morfológiu kraniálneho i postkraniálneho regiónu s použitím najnovších multidisciplinárnych metodík. Jedným zo zameraní je napríklad študium ako prebieha prechod od končatinových foriem k serpentiformnej morfólógii a aké morfologické zmeny si vyžaduje.

Členovia

Prof. RNDr. Jozef Klembara, DrSc.
Mgr. Andrej Čerňanský, PhD.

Riešené projekty:

  • Kmeňové amnióty a pôvod bazálnych korunových amniótov. (VEGA 1/0066/16; 2016-2018, vedúci projektu prof. Jozef Klembara).

Projekt je zameraný na štúdium tých fosílnych taxónov, ktoré na základe kladistických analýz dokumentujú „prechod“ od kmeňových amniótov (Seymouriamprpha a Diadectomorpha) k bazálnym korunovým amniótom. Konkrétne ide o rody Seymouria a Discosauriscus (Seymouriamorpha) z raného permu Európy a Severnej Ameriky a rody Karpinskiosaurus, Kotlassia a Microphon (Seymouriamorpha) z neskorého permu európskej časti Ruska. Ďalšími kmeňovými amniótmi sú Diadectes a Orobates (Diadectomorpha) z raného permu USA a Nemecka. Bazálne korunové amnióty reprezentujú skupiny: Captorhinidae (rody Captorhinus a Eocaptorhinus) z vrchného karbónu a spodného permu Severnej Ameriky, Proterothyrididae (rody Palaeothiris, Protorothyris a Protocaptorhinus) z vrchného karbónu a spodného permu Severnej Ameriky a Petrolacosauridae (rod Petrolacosaurus) z vrchného karbónu USA.

  • Prvým cieľom bude štúdium tých štruktúr skeletu, ktoré boli študované len čiastočne alebo neboli študované vôbec; ide predovšetkým o mozgovú časť skeletu hlavy a asociované cerebrálne štruktúry. Práve štúdium týchto štruktúr by mohlo prispieť k získaniu relevantných morfologických dát pre vyriešenie príbuzenských vzťahov skúmaných taxónov.
  • Druhým cieľom je štúdium tých kraniálnych a postkraniálnych štruktúr skeletu, ktoré by mohli indikovať prechod na jednoznačne terestrický spôsob života a stratégiu reprodukcie (napr. morfológia branchiálneho aparátu, stupeň osifikácie skeletálnych elementov, morfológia distálnych častí končatín, atď.).
  • Tretím cieľom je vyhodnotiť všetky nové morfologické dáta vo fylogenetickej analýze za účelom identifikácie príbuzenských vzťahov skúmaných druhov a rozriešiť otázku, či diadektomorfy sú anamniótne tetrapódy alebo už amnióty.