Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium na Katedre ekológie je možné absolvovať v študijnom programe Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií po úspešnom absolvovaní magisterského štúdia v odboroch biológia, ekológia, environmentalistika a pod. Absolvent chápe základnú problematiku vzájomných vzťahov medzi abiotickými a biotickými zložkami ekosystémov na základe biologických, chemických, krajinárskych, geografických a ochranárskych aspektov prostredia. Dokáže identifikovať antropogénne vplyvy na prostredie a navrhnúť s tým súvisiacu ochranu ŽP.
Aktuálnu ponuku tém dizertačných prác nájdete na stránkach našej fakulty, rovnako ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa doktorandského štúdia.