Tím inváznej biológie a ekomorfológie rýb

Výskumný tím Inváznej biológie a ekomorfológie rýb je dobre etablovaným vedeckým tímom a na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave funguje už viac ako 10 rokov. Vytvoril a viedol ho profesor Kováč, v súčasnosti štafetu preberajú jeho bývalí študenti a kolegovia. Ide o medzikatedrový tím, v ktorom spolupracujú pracovníci Katedry ekológie a Katedry zoológie.

Tím sa venuje výskumu biologických invázií a biológie rýb, najmä ontogenéze, ekomorfológii, ekológii a fenotypovej plasticite. Biologické invázie patria v súčasnosti medzi najaktuálnejšie témy ekológie na celom svete. Nadobudli totiž taký rozsah, že sa stali globálnym evnironmentálnym problémom. Ich dosah kolíše od lokálnych udalostí cez vymiznutie endemických druhov až po zmeny v biocenózach či celých ekosystémoch, pričom majú na svedomí aj vážne ekonomické straty či ohrozenie ľudského zdravia. Na druhej strane, invadované biotopy poskytujú skvelé in-situ laboratóriá na výskum biologických javov spojených s adaptáciou organizmov na nové prostredie.

Výsledky tímu prispievajú k pochopeniu základných princípov  fungovania biologických systémov na úrovni jedinca a populácií,  najmä ich schopností reagovať na zmeny v podmienkach  prostredia.  Medzi špičkové výsledky tímu patrí sformulovanie niekoľkých  biologických teórií so širším uplatnením, napr. teória o synchrónii a heterochrónii v ontogenéze a teória o alternatívnych   ontogenézach a inváznom potenciáli. Prvá z týchto teórií priniesla nový pohľad na vývinové procesy mnohobunkových organizmov (na príklade rýb), druhá vysvetľuje, prečo môžu byť niektoré organizmy také úspešné pri biologických inváziách.

V roku 2012 Agentúra ARRA identifikovala vedecký tím Kováč V., Katina S., Záhorská E. ako špičkový tím Univerzity Komenského, ktorý patrí vo svojom vednom odbore (Plant and Animal Sciences) do najlepšieho 1 % na svete. Akreditačná komisia vlády SR identifikovala v roku 2015 vedecký tím „Invázna biológia a ekomorfológia rýb“ (Kováč V., Katina S., Záhorská E., Novomeská A.) ako jeden zo špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku.

Súčasní členovia tímu:
doc. RNDr. Eva Záhorská, PhD.
Mgr. Barbora Števove, PhD.
Mgr. Kristína Slovák Švolíková, PhD.
Mgr. Kristína Žitňanová, PhD. (Katedra Zoológie)
Mgr. Daniel Gruľa, PhD. (Katedra Zoológie)
Prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc. (AQ-BIOS, s. r. o.)


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405