Tím behaviorálnej ekológie a ochrany prírody

Výskumný tím pozostáva z interných, ako aj externých špecialistov zaoberajúcich sa ekológiou vtáctva a rovnokrídlovcov, od úrovne ekosystémov, cez spoločenstvá až po jednotlivé populácie. Ťažisko výskumu tvoria tri odlišné témy.

Prvou je behaviorálna ekológia a hniezdna biológia dudka chochlatého (Upupa epops) v prostredí rakúskych viníc. Tento výskum je dlhoročne založený na úspešnej spolupráci medzi pracoviskom Katedry ekológie a Etologickým inštitútom Konráda Lorenza vo Viedni.

Druhou témou sú spoločenstvá vtákov a ich vzťahy s prostredím, so špecializáciou na drobné lesné spevavce, ďatle, bociany a dravé vtáky. Tento výskum je orientovaný predovšetkým na územie Slovenska. V spolupráci s odbornými organizáciami (ŠOP SR, mimovládne organizácie) je pozornosť zameraná najmä na dlhodobé monitoringy, čoho výsledkom sú údaje, ktoré sú kľúčové najmä pre stanovenia ochranárskych priorít.

Treťou témou je ekológia a záchrana globálne ohrozených druhov bezstavovcov, so zameraním na základný výskum, vrátane aplikovanej a ochranársku biológie (Conservation biology). Výstupom sú plány záchrany, ktoré by mali zastaviť nepriaznivý stav cieľových taxónov. 

Aktuálne prebieha medzinárodný projekt zameraný na štúdium ekológie endemickej kobylky Bejbienkovej (Isophya beybienkoi), ktorá patrí medzi globálne ohrozené druhy bezstavovcov. Výsledkom projektu bude vypracovanie plánu záchrany, ktorý by mal zabezpečiť záchranu cieľového druhu. Plán záchrany by mal byť súčasťou národnej, ako aj medzinárodnej dokumentácie.

Dôležitou súčasťou práce tímu je vzdelávanie verejnosti v oblasti ekológie a ochrany prírody, účasť v rôznych poradných tímoch a komisiách na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni, vrátane predsedníctva pre špeciálnu skupinu ochrany rovnokrídlovcov pre Európu (IUCN GSG Regional Vice Chair for Europe).

Výskum tímu je orientovaný na územie strednej Európy, s cieľom posilniť poznanie najmä v podmienkach Slovenska.

Aktuálne riešené projekty:

https://www.speciesconservation.org/case-studies-projects/bei-bienkos-plump-bush-cricket/24398

https://www.ekologiauk.sk/delineation-of-notoriously-difficult-species-complexes/

Publikácie:

evipub , orcid


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405