Nedávno zrealizované projekty tímu inváznej biológie a ekomorfológie rýb:

Ekomorfologická analýza ontogenézy rýb (VEGA, projekt č. 1/6172/99, 1999-2001)

Ekológia a ekomorfológia inváznych a rizikových druhov rýb Slovenska (VEGA, projekt č. 1/9113/02, 2002-2004)

Life-history traits as predictors in assessing risks of non-native fishes (NATO, medzinárodný projekt č. LST.CLG.979499, 2003-2004),

Epigenetická a ekomorfologická analýza inváznych druhov rýb v povodí Dunaja (VEGA, projekt č. 1/2341/05, 2005-2007)

Dopracovanie metodiky stanovenia ekologického stavu vôd podľa rýb, v zmysle Rámcovej smernice o vodách Európskej únie (VÚVH, 2008)

Invázne ryby v povodí Dunaja: od morfológie, ontogenézy a epigenézy k ekológii a evolúcii (VEGA, projekt č. 1/0226/08, 2008-2010)

Fenotypová plasticita inváznych populácií hrúzovca sieťovaného (INVADER) (APVV, projekt č. LPP-0154-09, 2009-2012)

Hypotéza alternatívnych ontogenéz a invázny potenciál sladkovodných rýb (VEGA, projekt č. 1/0641/11, 2011-2014)

Invazibilita biocenóz a invazivita druhov – analýza ichtyocenóz Slovenska a prognóza ich zmien (VEGA, projekt č. 1/0640/16, 2016-2019)

Anotácie zralizovaných projektov v .docx

Nedávno zrealizované projekty tímu EVO BIO:

Kmeňové amnióty a pôvod bazálnych korunových amniótov. (VEGA 1/0066/16; 2016-2018, vedúci projektu prof. Jozef Klembara)

Morfológia a evolúcia šupinatých plazov podčeľade Anguinae (Squamata, Anguidae) a fylogenetický pôvod ich základných skeletálnych štruktúr. (VEGA 1/0131/12, vedúci prof. Jozef Klembara)

Amniota: fylogenéza a evolúcia skeletálnych štruktúr kmeňových a korunových taxónov.(VEGA 1/0197/09, vedúci prof. Jozef Klembara)

Ontogenéza a fylogenéza vybraných taxónov kládu amniótov. (VEGA 1/3285/06, vedúci prof. Jozef Klembara)

Ontogenéza a fylogenéza vybraných skupín štvornožcov. (VEGA č. 1/0018/03, vedúci prof. Jozef Klembara)

Anotácia v .docx

Nedávno zrealizované projekty hydrobiologického tímu:

Štruktúra spoločenstiev a životné stratégie makrozoobentosu v krasových prameňoch Západných Karpát. (VEGA, projekt č. 1/0255/15, 2015-18, vedúci Doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.)

Vplyv krajiny a regulácií na spoločenstvá bentosu tečúcich vôd (VEGA, projekt č. , 1/0119/16, 2016-19, vedúci Prof. RNDr. Iľja Krno, DrSc.)

Najväčšie pieskovcové jaskyne sveta na stolových horách vo Venezuele: ich vznik, hydrogeochemický režim a genéza ich unikátnych opálových speleotém. (APVV, projekt č. 14-0276,  2015-2017, vedúci Doc. RNDr. Roman Aubrecht, CSc.

Štruktúry cenóz v závislosti od prírodných a antropických faktorov. (VEGA, projekt č. 1/5013/98, 1998-2000, vedúci RNDr. Jozef Halgoš, DrSc.)

Ekológia a biodiverzita vodného hmyzu zo skupiny Exopterygota (Hinton, 1963) na Slovensku. (VEGA, projekt č. 1/7032/20, 2000-2002, vedúci Doc. RNDr. Iľja Krno, DrSc.)

Ostatné nedávno zrealizované projekty:

Current status and habitat requirements of the Keeled Plump Bush-cricket (Isophya costata Brunner von Wattenwyl, 1878) in the Austrian-Slovak trans-border area (ÖGEF) – riešiteľka Mgr. Soňa Nuhlíčková, PhD. v rokoch 2018 – 2019


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405