Predmety bakalárskeho stupňa:

Ekológia
Ontogenéza a evolúcia
Ekológia a matematika
Evolúcia ekosystémov
Evolučné trendy
Hydrobiológia 1 a 2 (Učebnica Bentické bezstavovce – slovenská verzia, english version, ďalšie učebné texty)
Terénne práce z ekológie
Ekologické princípy ochrany prírody
Ekosystémy Zeme
Exkurzia biotopy Európy

Predmety magisterského stupňa:
Demekológia
Parazitológia pre ekológov
Produkčná ekológia
Biocenológia 1,2
Ekológia rýb
Základy aplikovanej ekológie
Biomonitoring
Hydrozoogeografia a ekológia sladkovodných živočíchov
Matematická analýza mnohorozmerných dát v ekológii
Biologické invázie
Bioštatistika pre ekológov
Behaviorálna ekológia
Moderné trendy v ekológii
Reprodukčné stratégie živočíchov
Exkurzia ekosystémy Zeme
Fylogenetická systematika
Vybrané aspekty evolučnej vývinovej biológie
Človek a ekosystém
Evolučná ekológia
Odborná prax pre ekológov
Krajina a biodiverzita
Klimatické zmeny: Príčiny, prejavy a možné východiská
Ekológia vtákov