Vedúci: Doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.

Vplyv malých vodných elektrární na spoločenstvá podeniek (Ephemeroptera)

Impact of small hydropower plants on mayfly (Ephemeroptera) assemblages

Anotácia: Malé vodné elektrárne (MVE) sú často uvádzané ako zdroj energie šetrný k životnému prostrediu, čo viedlo k ich masívnej výstavbe aj na Slovensku. Vplyv týchto stavieb na biotické aj abiotické faktory vodného prostredia a následne na vodné organizmy však nie je dostatočne zdokumentovaný. Hlavným cieľom práce bude zdokumentovať vplyv vybraných MVE na spoločenstvá podeniek. Kvantitatívne hydrobiologické odbery budú vykonávané tímovo v spolupráci s kolegami z Ústavu zoológie SAV vždy na jar (marec) a na jeseň (október) na troch lokalitách na tokoch ovplyvnených malými vodnými elektrárňami. Prvá lokalita je vždy nad úrovňou vodnej stavby, v relatívne nenarušenom prostredí a neovplyvnená vzdutím, druhá lokalita je umiestňovaná v pôvodnom koryte, tj. v časti toku ochudobnenej o vodu pretekajúcu derivačným kanálom (a teda využívanú na tvorbu elektrickej energie), tretí odber prebieha na lokalite pod sútokom prirodzeného toku a derivačného kanála. Pri každom odbere budú zároveň merané základné fyzikálno-chemické parametre vody a odoberané budú aj vzorky nárastov, bentickej a transportovanej organickej hmoty. Teplota vody na každej lokalite bude meraná a zaznamenávaná prostredníctvom teplotných datalogerov každú hodinu po dobu jedného roka. Materiál podeniek bude získaný pretriedením kvantitatívnych vzoriek makrozoobentosu a určený v laboratóriu pomocou štandardných determinačných kľúčov. Takto získané biologické a environmentálne dáta budú vyhodnotené v príslušných programoch.

Ciele:

  1. zistiť ako sledované MVE menia environmentálne parametre vodného prostredia
  2. zistiť ako reagujú spoločenstvá podeniek na zmeny prostredia vyvolané MVE

Kľúčové slová: ritrál, Karpaty, riečne diskontinuum, environmentálne faktory, diverzita, akvatický hmyz

Literatúra:

Bauernfeind, E. & Soldán, T. (2012). The Mayflies of Europe (Ephemeroptera). Apollo, Ollerup, Brill, 25-42.

Brittain, J. E. & Salveit, S. J. 1989. A review of the effects of river regulation on mayflies (Ephemeroptera). Regul. Rivers. 3: 191-204.

Cortes, R. M. V., Ferreira, M. T., Oliveira, S. V., & Godinho, F. (1998). Contrasting impact of small dams on the macroinvertebrates of two Iberian mountain rivers. Hydrobiologia, 389(1-3), 51.

Eisenhauer, N., Bonn, A., & Guerra, C. A. (2019). Recognizing the quiet extinction of invertebrates. Nature communications, 10(1), 50.

Jesus, T., Formigo, N., Santos, P., & Tavares, G. R. (2004). Impact evaluation of the Vila Viçosa small hydroelectric power plant (Portugal) on the water quality and on the dynamics of the benthic macroinvertebrate communities of the Ardena river. Limnetica, 23(3-4), 241- 255.

Kokavec, I., Navara, T., Beracko, P., Derka, T., Handanovičová, I., Rúfusová, A., Vráblová, Z., Lánczos, T., Illyová, M., & Šporka, F. (2017). Downstream effect of a pumped-storage hydropower plant on river habitat conditions and benthic life – a case study. Biologia, 72(6), 652-670.

Krno,  I.,  Tirjaková,  E.,  Bulánková,  E.,  Halgoš, J., Šporka, F., Derka, T., Lukáš, J. (2002). Vplyv vodnej nádrže na štruktúru zoobentosu Turca. Matthias Belivs Univ Proc 2002, 2, Suppl. 1: 107-121.

Martínez, A., Larrañaga, A., Basaguren, A., Pérez, J., Mendoza-Lera, C., & Pozo, J. (2013). Stream regulation by small dams affects benthic macroinvertebrate communities: from structural changes to functional implications. Hydrobiologia, 711(1), 31-42.

Principe, R. E. (2010). Ecological effects of small dams on benthicmacroinvertebrate communities of mountain streams (Córdoba, Argentina). In Annales de Limnologie-International Journal of Limnology (Vol. 46, No. 2, pp.77-91). EDP Sciences.

Sánchez-Bayo, F., & Wyckhuys, K. A. (2019). Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers. Biological conservation, 232, 8-27.

Stanford, J. A., & Ward, J. V. (2001). Revisiting the serial discontinuity concept. Regulated Rivers: Research & Management, 17(4‐5), 303-310.

Svitok, M., & Novikmec, M. (2014). Vplyv malej vodnej elektrárne na ekosystém podhorského toku. Technická univerzita vo Zvolene, 97.

Zwick, P. 1992. Stream habitat fragmentation – a threat to biodiversity. Biodiversity and Conservation, 1: 80-97.

Elektronické zdroje:

https://www.energie-portal.sk/Dokument/vodne-elektrarne-v-sr-100207.aspx

https://mveslovensko.webnode.sk/news/slovenska-republika/

https://www.seas.sk/vodna-elektraren


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405