Vedúci: Doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.

Rozšírenie, ekológia a kryptická diverzita podeniek čeľade Baetidae na Slovensku.

Mayflies (Ephemeroptera) of the family Baetidae in Slovakia

Podenky sú starobylým radom okrídleného hmyzu pozostávajúcim z približne 3000 známych druhov patriacich do 400 rodov a 42 čeľadí. Z kvalitatívneho aj kvantitatívneho hľadiska tvoria významnú časť bentických spoločenstiev vodných tokov. Do kozmopolitne rozšírenej čeľade Baetidae patrí asi 850 druhov, patriacich do asi 100 rodov. V Palearktickej oblasti to je 156 druhov zo 16 rodov. Z nich bolo 35 druhov zo 7 rodov zistených na Slovensku. Viaceré populačno genetické prace potvrdili vysokú mieru kryptickej diverzity vybraných taxónov v tejto čeľadi, a to najmä u druhov Baetis rhodani (Pictet, 1843) (Williams et al. 2006; Lucentini et al. 2011; Bisconti et al. 2016, 2018) , B. alpinus (Pictet 1843)( Leys et al. 2016, 2017) a B. vernus Curtis 1834 (Ståhls & Savolainen 2008). Vo viacerých prácach však boli jednotlivé kryptické línie potvrdené len na základe maternálne dedenej mtDNA a fragmentu COI, a preto si vyžadujú podrobnejšie preskúmanie pomocou ďalších jadrových fragmentov (napr. PEPCK, RYA). V rámci jednotlivých kryptických línií bola potvrdená aj ich koexistencia na rovnakých lokalitách, avšak miera toku génov medzi jednotlivými líniami je stále otázna.

Cieľmi diplomovej práce je:

  1. Zosumarizovať literárne dáta o rozšírení zástupcov čeľade Baetidae na Slovensku.
  2. Spracovať poznatky o druhových vlastnostiach zástupcov čeľade na Slovensku.
  3. Identifikovať mieru kryptickej diverzity zaznamenaných taxónov,
  4. Overiť prítomnosť či neprítomnosť toku génov medzi identifikovanými kryptickými líniami

Kľúčové slová: podenky, stredná Európa, determinačný kľúč, druhové vlastnosti, rozšírenie, molekulárne markery

Literatúra:

Barber-James, H. M., J.-L. Gattolliat, M. Sartori, , M. D. Hubbard,. 2008. Global diveristy of mayflies (Ephemeroptera, Insecta) in freswater. Hydrobiologia, 595, 339–350.

Bauernfeind E., Humpesch U.H., 2001. Die Eintagsfliegen Zentraleuropas − Bestimmung und Ökologie. Verlag Naturhistorisches Museum Wien, 239 p.

Bauernfeind E., Soldán T., 2012. The mayflies of Europe (Ephemeroptera). Ollerup: Apollo Books, 781 p.

Bisconti, R., Canestrelli, D., Tenchini, R., Belfiore, C., Buffagni, A. & Nascetti, G. (2016). Cryptic diversity and multiple origins of the widespread mayfly species group Baetis rhodani (Ephemeroptera: Baetidae) on northwestern Mediterranean islands. Ecology and evolution, 6(21), 7901-7910.

Bisconti, R., Tenchini, R., Belfiore, C., Nascetti, G. & Canestrelli, D. (2018). Fast and accurate identification of cryptic and sympatric mayfly species of the Baetis rhodani group. BMC research notes, 11(1), 7.

Derka, T. 2003a. Súpis druhov vodných bezstavovcov (makroevertebrát) Slovenska – Ephemeroptera, p. 33-37. In: Šporka, F. (Ed.). Vodné bezstavovce (makroevertebráta) Slovenska, súpis druhov a autekologické charakteristiky. Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, 590 pp.

Derka, T. 2003b. Výskyt bezstavovcov (makroevertebrát) v jednotlivých povodiach Slovenska – Ephemeroptera, p. 104-119. In: Šporka, F. (Ed.). Vodné bezstavovce (makroevertebráta) Slovenska, súpis druhov a autekologické charakteristiky. Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, 590 pp.

Derka, T., 2005. Podenky (Ephemeroptera) Slovenska – rozšírenie, pôvod, ekológia. Dizertačná práca PrifUK, Bratislava, 150 s.

Krno I., Derka T., 2011. Determinačný kľúč pre hydrobiológov. Časť I.- Podenky (Ephemeroptera), 63 s.

Leys, M., Keller, I., Räsänen, K., Gattolliat, J. L., & Robinson, C. T. (2016). Distribution and population genetic variation of cryptic species of the Alpine mayfly Baetis alpinus (Ephemeroptera: Baetidae) in the Central Alps. BMC evolutionary biology16(1), 1-15.

Leys, M., Keller, I., Robinson, C. T., & Räsänen, K. (2017). Cryptic lineages of a common alpine mayfly show strong life‐history divergence. Molecular ecology26(6), 1670-1686.

Lucentini, L., Rebora, M., Puletti, M. E., Gigliarelli, L., Fontaneto, D., Gaino, E. & Panara, F. (2011). Geographical and seasonal evidence of cryptic diversity in the Baetis rhodani complex (Ephemeroptera, Baetidae) revealed by means of DNA taxonomy. Hydrobiologia, 673(1), 215-228.

Müller-Liebenau, I. 1969. Revision der europäischen Arten der Gattung Baetis Leach, 1815 (Insecta, Ephemeroptera). Gewässer und Abwässer 48(49): 1-214.

Ståhls, G., & Savolainen, E. (2008). MtDNA COI barcodes reveal cryptic diversity in the Baetis vernus group (Ephemeroptera, Baetidae). Molecular phylogenetics and evolution46(1), 82-87.

Williams, H. C., Ormerod, S. J. & Bruford, M. W. (2006). Molecular systematics and phylogeography of the cryptic species complex Baetis rhodani (Ephemeroptera, Baetidae). Molecular phylogenetics and evolution, 40(2), 370-382.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405