Hodnotenie ekologického stavu vodných tokov Štiavnických vrchov na základe bentických bezstavovcov (makrozoobentosu)
Ekologicky stav tokov-benticka fauna-opis projektu
Hodnotenie tečúcich vôd – skriptá
Bentické bezstavovce – skriptá
Bentické bezstavovce – digitálny kľúč
Mobilná aplikácia RIU.net pre iOS a Android

Vyhodnotenie ekologického stavu rieky Štiavnica na základe ichtyocenózy
Ekologický stav tokov-ryby-opis projektu
Národná metóda_ryby_2016

Analýza populačnej dynamiky zástupcov rodu Fallopia na území Banskej Štiavnice vzhľadom na vybrané faktory prostredia
Invázne rastliny-opis projektu
Invázne rastliny-sylaby

Vnútro a medzi druhová variabilita v kvantitatívnych parametroch fotosysntetických orgánov rôznych drevín 
Variabilita fotosyntetických orgánov-opis projektu

Tajchy a ich biota (bentické bezstavovce, zooplanktón, makrofytá)
Biota tajchov – opis projektu
Sladkovodne_ekosystemy
Vodné makrofyty 1
Vodné makrofyty 2
Bentické bezstavovce – skriptá
Bentické bezstavovce digitálny kľúč

Zloženie zooedafónu vrchných pôdnych horizontov v podmienkach Štiavnických vrchov
Zloženie zooedafónu – opis projektu
Pedobiológia – skriptum
Praktikum z pôdnej biológie

Model exkurzie (zadanie pre pedagogické kombinácie)
Model exkurzie – pokyny
Šablóna modelu exkurzie (Terény z ekológie)
Protokol exkurzie Riečny ekosystém
Model vyučovacej hodiny – Opakovanie
Model exkurzie Riečny ekosystém