Vedúca: Mgr. Soňa Nuhlíčková, PhD.

Vzťah spoločenstva rovnokrídlovcov k vybraným biotopom študovanej oblasti

Habitat relationships among orthopteran assemblages and their habitat

Práca sa zameriava na porovnanie štruktúry rovnokrídlovcov vo vzťahu k vybraným
biotopom študovanej oblasti. Teoretická časť pozostáva z charakteristiky študovaného
územia, cieľovej skupiny hmyzu a literárnej rešerše k danej problematike. Praktická časť zahŕňa terénny zber údajov, analýzu zistených údajov a interpretáciu výsledkov v kontexte danej problematiky.

Ciele:
• Zistiť a porovnať rozšírenie, druhové bohatstvo a početnosť rovnokrídlovcov vo vybraných biotopoch študovanej oblasti
• Zistiť do akej miery súvisia zistené spoločenstvá Orthoptera s parametrami ich biotopov (napr. typ biotopu, štruktúra vegetácie, a pod.)
• Stanoviť ochranársky významné druhy kobyliek a koníkov, ktoré potencionálne indikujú prírode blízke a zachovalé biotopy (ak budú zistené)

Kľúčové slová: Orthoptera, rovnokrídlovce, ekologické nároky, ochrana, indikátor

Literatúra:

Kočárek P., Holuša J. & Vidlička Ľ. (2005): Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera of the Czech and Slovak Republics. Illustrated key 3. Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a Slovenské republiky. Ilustrovaný kľúč 3. Kabourek, Zlín, 349 pp. (in English and Czech)

Kočárek P., Holuša J., Vlk R. & Marhoul P. 2013: Rovnokřídlí (Insecta:Orthoptera) České
republiky. Academia, Praha, 288 pp.

Gardiner et al. (2005): Review of the Methods Frequently Used to Estimate the Abundance of Orthoptera in Grassland Ecosystems. Journal of Insect Conservation 9: p. 151 https://doi.org/10.1007/s10841-005-2854-1.

Larson et al. (1999): Evaluation of the Accuracy of Sweep Sampling in Determining Grasshopper (Orthoptera: Acrididae) Community Composition. J. Agric. Urban Entomol. Vol. 16, No. 3: 207–214.

Kemp et al. (1990): Patterns of vegetation and grasshopper community composition. Oecologia 83: 299–308.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405