Vedúca: Mgr. Kristína Slovák Švolíková, PhD.

Vplyv znečistenia na bilaterálnu symetriu populácií beličky európskej z horného a dolného úseku rieky Dunaj

The impact of aquatic pollution on bilateral symmetry in populations of common bleak from upper and lower sections of the Danube river

Výskumom rôznych druhov kontaminantov vodného prostredia a ich vplyvov na organizmy sa v súčasnosti venuje veľká pozornosť. Mnohé z týchto látok sú biologicky aktívne už pri veľmi nízkych koncentráciách a môžu negatívne pôsobiť na správanie, reprodukciu a vývin, morfológiu, či dokonca životaschopnosť populácií živočíchov. Vplyv týchto polutantov počas kritických fáz ontogenézy rýb môže vyústiť do vzniku rozdielov medzi pravou a ľavou stranou tela. Ide o malé, náhodne sa vyskytujúce odchýlky v bilaterálnej symetrii, ktoré pravdepodobne odrážajú environmentálne, ale aj genetické tlaky pôsobiace počas vývinu. Platí pri tom, že väčšie tlaky vedú k vyšším úrovniam asymetrie. Ukazuje sa, že populácie rýb so zmenenou bilaterálnou symetriou môžu byť menej odolné voči stresu a zároveň citlivejšie na pôsobenie ďalších stresorov v prostredí.

Cieľom práce je vyhodnotiť vplyv znečistenia na bilaterálnu symetriu u populácií beličky európskej zo znečistených lokalít dolného Dunaja (od ústia po Železné vráta) a porovnať ich s neznečistenými lokalitami horného úseku Dunaja (od Devínskej brány po Bavorsko).

Kľúčové slová: bilaterálna symetria, znečistenie, ryby, Dunaj

Literatúra:

Allenbach D.M. 2011. Fluctuating asymmetry and exogenous stress in fishes: a review. Rev. Fish. Biol. Fisheries., 21: 355-376. doi.org/10.1007/s11160-010-9178-2

Allenbach D.M., Sullivan K.B., Lydy M.J. 1999. Higher fluctuating asymmetry as a measure of susceptibility to pesticides in fishes. Environ. Toxicol. Chem., 18: 899-905. doi.org/10.1002/etc.5620180512

Franco A., Malavasi S., Pranovi F., Nasci C., Torricelli P. 2002. Ethoxyresorufin O-deethylase (EROD) activity and fluctuating asymmetry (FA) in Zosterisessor ophiocephalus (Teleostei, Gobiidae) as indicators of environmental stress in the Venice lagoon. J. Aquat. Ecosyst. Stress. Recovery, 9: 239-247.

Green C.C., Lochmann S.E. 2006. Fluctuating asymmetry and condition in golden shiner (Notemigonus crysoleucas) and channel catfish (Ictalurus punctatus) reared in sublethal concentrations of isopropyl methylphosphonic acid. Environ. Toxicol. Chem., 25: 58-64.

Mabrouk L., Guarred T., Hamza A., Messaoudi I., Hellal A.N. 2014. Fluctuating asymmetry in grass goby Zosterisessor ophiocephalus Pallas, 1811 inhabiting polluted and unpolluted area in Tunisia. Mar. Pollut. Bull., 85: 248-251. doi.org/10.1016/j.marpolbul.2014.06.015

Lutterschmidt W.I., Martin S.L., Schaefer J.F. 2016. Fluctuating asymmetry in two common freshwater fishes as a biological indicator of urbanization and environmental stress within the Middle Chattahoochee Watershed. Symmetry, 8(124): 1-17. doi.org/10.3390/sym8110124

Van Valen L. 1962. A study of fluctuating asymmetry. Evolution, 16: 125-142. doi.org/10.2307/2406192

Palmer A.R. 1994. Fluctuating asymmetry analyses: A primer. In: Markow T.A. (ed.) Developmental instability: Its origins and evolutionary implications. Kluwer, Dordrecht, Netherlands, pp. 335-364

Palmer A.R., Strobeck C. 1992. Fluctuating asymmetry as a measure of developmental stability: Implications of non-normal distributions and power of statistical tests. Acta. Zool. Fenn., 191: 57-72.

Palmer A.R., Strobeck C. 2003. Fluctuating asymmetry analyses revisited. In: Polak M. (ed.) Developmental instability: causes and consequences. Oxford University Press, pp. 279-319

Halden R.U. 2010. Introduction to Contaminants of Emerging Concern in the Environment: Ecological and Human Health Considerations. American Chemical Society, pp. 1-6. doi.org/10.1021/bk-2010-1048

Gómez M.J., Herrera S., Solé D., García-Calvo E., Fernández-Alba A.R. 2012. Spatio-temporal evaluation of organic contaminants and their transformation products along a river basin affected by urban, agricultural and industrial pollution. Sci. Total. Environ., 420: 134-145. doi.org/10.1016/j.scitotenv.2012.01.029

Mackuľak T., Škubák J., Grabic R., Ryba J., Birošová L., Fedorova G., Špalková V., Bodík I. 2014. National study of illicit drug use in Slovakia based on wastewater analysis. Sci. Total. Environ., 494: 158-165. doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.06.089

Barbosa M.O., Moreira N.F., Ribeiro A.R., Pereira M.F., Silva A.M. 2016. Occurrence and removal of organic micropollutants: an overview of the watch list of EU Decision 2015/495. Water Res., 94: 257-279. doi.org/10.1016/j.watres.2016.02.047

Relyea R.A. 2009. A cocktail of contaminants: how mixtures of pesticides at low concentrations affect aquatic communities. Oecologia, 159(2): 363-376. doi.org/10.1007/s00442-008-1213-9

Norton S.F., Luczkovich J.J., Motta P.J. 1995. The role of ecomorphological studies in the comparative biology of fishes. Environ. Biol. Fish., 44: 287-304.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405