Vedúci: RNDr. Tomáš Navara, PhD.

Vplyv vybraných malých vodných elektrární na taxocenózy pošvatiek a potočníkov

The effect of selected small hydropower plants on stonefly and caddisfly taxocoenoses

Malé vodné elektrárne sú často uvádzané ako zdroj energie šetrný k životnému prostrediu. Napriek ich masívnej výstavbe, je vplyv týchto stavieb na biotické aj abiotické faktory vodného prostredia nedostatočne zdokumentovaný. Hlavným cieľom tejto diplomovej práce bude preskúmať vplyv vybraných malých vodných elektrární na taxocenózy pošvatiek (Plecoptera) a potočníkov (Trichoptera) a porovnať indikačnú kapacitu oboch týchto radov akvatického hmyzu, ktoré predstavujú významnú zložku makrozoobentosu, citlivú na antropogénne zásahy do vodného prostredia. V rámci tohto výskumu bude vykonané porovnanie a vyhodnotenie zmien štrukturálnych a funkčných  vlastností taxocenóz, vyvolaných vplyvom malých vodných elektrární, súvisiacich s narušením riečneho kontinua. Kvantitatívne hydrobiologické odbery budú vykonávané vždy na jar (marec) a na jeseň (október) na súbore troch lokalít na tokoch ovplyvnených malými vodnými elektrárňami, pričom prvá lokalita je vždy nad úrovňou vodnej stavby, v relatívne nenarušenom prostredí a neovplyvnená vzdutím, druhá lokalita je umiestňovaná v pôvodnom koryte, tj. v časti toku ochudobnenej o vodu pretekajúcu derivačným kanálom (a teda využívanú na tvorbu elektrickej energie), tretí odber prebieha na lokalite pod sútokom prirodzeného toku a derivačného kanála. Pri každom odbere budú zároveň merané základné fyzikálno-chemické parametre vody a odoberané budú aj vzorky nárastov, bentickej a transportovanej organickej hmoty. Teplota vody na každej lokalite bude meraná a zaznamenávaná prostredníctvom teplotných datalogerov každú hodinu po dobu jedného roka. Materiál potočníkov a pošvatiek bude získaný pretriedením kvantitatívnych vzoriek makrozoobentosu a určený v laboratóriu pomocou štandardných determinačných kľúčov. Takto získané biologické a environmentálne dáta budú vyhodnotené v príslušných štatistických programoch.

Kľúčové slová: ritrál, Karpaty, riečne diskontinuum, environmentálne faktory, diverzita, akvatický hmyz

Literatúra:

Cortes, R. M. V., Ferreira, M. T., Oliveira, S. V., & Godinho, F. (1998). Contrasting impact of small dams on the macroinvertebrates of two Iberian mountain rivers. Hydrobiologia, 389(1-3), 51.

Eisenhauer, N., Bonn, A., & Guerra, C. A. (2019). Recognizing the quiet extinction of invertebrates. Nature communications, 10(1), 50.

Jesus, T., Formigo, N., Santos, P., & Tavares, G. R. (2004). Impact evaluation of the Vila Viçosa small hydroelectric power plant (Portugal) on the water quality and on the dynamics of the benthic macroinvertebrate communities of the Ardena river. Limnetica, 23(3-4), 241- 255.

Kokavec, I., Navara, T., Beracko, P., Derka, T., Handanovičová, I., Rúfusová, A., Vráblová, Z., Lánczos, T., Illyová, M., & Šporka, F. (2017). Downstream effect of a pumped-storage hydropower plant on river habitat conditions and benthic life – a case study. Biologia, 72(6), 652-670.

Krno,  I.,  Tirjaková,  E.,  Bulánková,  E.,  Halgoš, J., Šporka, F., Derka, T., Lukáš, J. (2002). Vplyv vodnej nádrže na štruktúru zoobentosu Turca. Matthias Belivs Univ Proc 2002, 2, Suppl. 1: 107-121.

Martínez, A., Larrañaga, A., Basaguren, A., Pérez, J., Mendoza-Lera, C., & Pozo, J. (2013). Stream regulation by small dams affects benthic macroinvertebrate communities: from structural changes to functional implications. Hydrobiologia, 711(1), 31-42.

Morse, J. C., Frandsen, P. B., Graf, W., & Thomas, J. A. (2019). Diversity and Ecosystem Services of Trichoptera. Insects, 10(5), 125.

Principe, R. E. (2010). Ecological effects of small dams on benthicmacroinvertebrate communities of mountain streams (Córdoba, Argentina). In Annales de Limnologie-International Journal of Limnology (Vol. 46, No. 2, pp.77-91). EDP Sciences.

Sánchez-Bayo, F., & Wyckhuys, K. A. (2019). Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers. Biological conservation, 232, 8-27.

Stanford, J. A., & Ward, J. V. (2001). Revisiting the serial discontinuity concept. Regulated Rivers: Research & Management, 17(4‐5), 303-310.

Svitok, M., & Novikmec, M. (2014). Vplyv malej vodnej elektrárne na ekosystém podhorského toku. Technická univerzita vo Zvolene, 97.

Wiggins, G. B. (2004). Caddisflies: the underwater architects. University of Toronto Press.

Zwick, P. 1992. Stream habitat fragmentation – a threat to biodiversity. Biodiversity and Conservation, 1: 80-97.

Elektronické zdroje:
https://www.energie-portal.sk/Dokument/vodne-elektrarne-v-sr-100207.aspx

https://mveslovensko.webnode.sk/news/slovenska-republika/

https://www.seas.sk/vodna-elektraren

Žiak, M. (2016). Plecoptera Slovaca. http://www.plecopteraslovaca.eu


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405