Ekológia (z gréc. oikos – dom, logos – veda) je vedný odbor biológie, ktorý skúma
vzťahy medzi organizmami a ich životným prostredím a vzťahy medzi organizmami
navzájom. Študuje ekologické systémy, ich štruktúru, organizáciu a zmeny v nich
prebiehajúce.

Katedra ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je
miestom, kde spolu so študentami skúmame ekologické a evolučné procesy tvoriace
a udržujúce život na Zemi. Ekológia je interdisciplinárna veda a preto i naša vedecko
výskumná činnosť využíva multidisciplinárny prístup umožňujúci skúmať ekologické
a evolučné procesy na rôznych úrovniach – od molekulárnej, cez úroveň jedincov,
populácií, spoločenstiev až po globálnu perspektívu, v časovej škále od prvohôr po
súčasnosť.

Na našom pracovisku sa v rámci ekologického výskumu čiastkovo venujeme aj sledovaniu dopadov ľudskej činnosti na ekosystémy, napríklad vplyvom regulácie vodných tokov či výstavby priehrad na spoločenstvá bentických bezstavovcov a rýb.
Nevenujeme sa však problematike triedenia odpadov, znečisťovania životného prostredia, produkcie skleníkových plynov či výroby elektrickej energie. Tieto záležitosti totiž spadajú pod samostatný odbor zvaný environmentalistika, ktorý si laická verejnosť často nesprávne zamieňa práve za ekológiu.
Rovnako sa nevenujeme ani objímaniu stromov či zbieraniu odpadkov v prírode! 🙂
Viac o tejto problematike sa dočítate tu: https://dennikn.sk/blog/2309662/skutocna-pravda-o-ekologii a tu: https://invivomagazin.sk/ked-si-pojmy-pletieme-s-dojmami-ekologia-nie-je-ekologia!_829.html

V rámci Biologickej sekcie zabezpečujeme výučbu na všetkých troch stupňoch
štúdia v rámci akreditovaných študijných programov: Biológia, Systematická biológia
(Bc.), Ekológia (Mgr.), Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií (PhD.).
Na katedre pôsobia výskumné tímy:

  • Hydrobiologický tím
  • Tím evolučnej biológie EVO BIO
  • Tím inváznej biológie a ekomorfológie rýb

Našim poslaním je vychovávať vedcov a praktikov, ktorí sa dokážu uplatniť na
vysokých školách, vedecko-výskumných pracoviskách, na úradoch štátnej správy,
ministerstvách, štátnej ochrane prírody, prírodovedných múzeách,
environmentálnych mimovládnych organizáciách, ale aj v komerčnej sfére.

Prichádzajú k nám študenti, ktorí majú záujem o prírodu a procesy v nej
prebiehajúce. V rámci bakalárskych a diplomových prác priamo participujú na
prebiehajúcich projektoch na území Slovenska, často aj v zahraničí. Neoddeliteľnou
súčasťou záverečných prác absolventov je vedecký výskum, ktorý spája teoretické
poznatky, terénny výskum i trpezlivú prácu v laboratóriu.

Pre študentov organizujeme terénne práce a exkurzie nielen na Slovensku, ale i v
iných európskych krajinách a každoročne aj 4-týždňovú exotickú exkurziu v tropickej
Amerike.

Sme presvedčení, že vedecká výchova pomáha našim absolventom nielen v ich
pracovnom uplatnení, ale aj pri vytváraní si vlastného úsudku a kritickom hodnotení
javov od ekologických a environmentálnych problémov až po sociálne a politické
otázky.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405