Vedúci: RNDr. Pavel Beracko, PhD.

Teórie a princípy formovania metaspoločenstiev – „Prípad pramenných máloštetinavcov“

Theories and Principles of Metacommunity Forming – “Case of Spring Ringed Worms”

Jednou z klúčových otázok v ekológii spoločenstvie je “Ako a prečo určité druhy dokážu v prírodných ekosystémoch koexistovať, zatiaľ  čo iné nie?” (Diamond, 1975; Weiher, E., & Keddy, 1999). Jedným z fundamentálnych mechanizmov riadiacich zloženie a štruktúru spoločenstva je medzidruhová kompetícia zahrňajúca negatívne interakcie medzi dvomi resp. viacerými druhmi. Kompeticný mechanizmus vytvára dynamiku v medzidruhových vzťahoch, ktorej výsledkom je zvyšovanie početnosti jedného resp. viacerých druhov na úkor abundancie ostatných druhov. V extrémnom prípade môže kompetícia vyústiť až k tzv. kompetičnému vylúčeniu, kde slabší taxón zo spoločenstva úplne vymizne. Kompetíciu v spoločenstvách vytvára predovšetkým obmedzená kapacita zdrojov, ktoré prostredie ponúka. V súčasnosti je sformulovaných niekoľko rozdielnych teórii (napr. Teória niky, Neutrálna teória, Koexistenčná teória atď..), ktoré sa snažia vysvetliť mechanizmus a princípy koexistencie taxónov v spoločenstve. Vodné máloštetinavce ako jedna z najviac diverzifikovaných skupín vodných bezstavovcov. Z dôvodu svojej obmedzenej schopnosti pohybu sú ideálnou skupinou pre testovanie hore uvedených modelov formovania spoločenstiev.  Cieľom predmetnej diplomovej práce je charakterizovať princípy tvorby spoločenstva máloštetinavcov krasových prameňoch Západných Karpát.

Kľúčové slová: krenon, obrúčkavce, environmentálne filtrovanie, disperzia

Literatúra:

Tilman, D. (1981). Tests of resource competition theory using 4 species of Lake Michigan algae. Ecology, 62, 802 – 815.

Chesson, P. (2000). Mechanisms of Maintenance of Species Diversity. Annu. Rev. Ecol. Syst, 31, 343–66. http://doi.org/10.1146/annurev.ecolsys.31.1.343

Hubbell, S. P. (2001). MacArthur and Wilson’s radical theory. The Unified Neutral Theory of Biodiversity and Biogeography, 3–29. http://doi.org/10.1111/j.1939-7445.2005.tb00163.x

Godoy, O., Kraft, N. J. B., & Levine, J. M. (2014). Phylogenetic relatedness and the determinants of competitive outcomes. Ecology Letters, 17(7), 836–844. http://doi.org/10.1111/ele.12289

Godoy, O., & Levine, J. M. (2014). Phenology effects on invasion success: Insights from coupling field experiments to coexistence theory. Ecology, 95(3), 726–736. http://doi.org/10.1890/13-1157.1

Hardin, G. (1960). The Exclusion Competitive Principle. Science, 131(3409), 1292–1297.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405