Vedúci: Mgr. Igor Kokavec, PhD.

Pondy v urbanizovanej krajine – zdroje šírenia nepôvodných druhov alebo refúgiá pôvodnej biodiverzity

Ponds in urban landscape – sources of the spreading of alien species or refugia of native biodiversity

Malé vodné plochy vybudované človekom – štrkoviská, hliniská, jazerá v parkoch alebo záhradách, ktoré súborne nazývame pondy, sú neoddeliteľnou súčasťou mestskej a vidieckej krajiny s možnosťou ich širokého využitia pre rekreáciu, šport, sociálne aktivity a kultúrne podujatia. Z environmentálneho hľadiska sú prostredím vhodným pre život pestrej palety vodných organizmov, ktoré sem prenikli, a neustále prenikajú, pasívne alebo aktívne, a to aj s vedomou alebo nevedomou pomocou človeka, takže o štruktúre spoločenstva pondov vo veľkej miere rozhoduje aj ich história, geografická poloha a miera či spôsob ich využitia. V mnohých prípadoch však druhová diverzita závisí od schopnosti, úspešnosti a stratégiách šírenia sa jednotlivých druhov. Pondy tak môžu byť refúgiom pôvodnej fauny, ale aj platformou pre šírenie nepôvodných a inváznych druhov. Cieľom diplomovej práce bude zistiť druhové zloženie makrozoobentosu vybraných pondov naprieč Slovenskom, a na základe štruktúry spoločenstva sa pokúsiť identifikovať ich ekologický a ekosozologický stav.

Kľúčové slová: pond, mesto, vidiek, makrozoobentos, distribúcia, ekológia

Literatúra:

Blicharska, M., Andersson, J., Bergsten, J., Bjelke, U., Hilding-Rydevik, T., & Johansson, F. (2016). Effects of management intensity, function and vegetation on the biodiversity in urban ponds. Urban Forestry & Urban Greening, 20, 103-112.

Hassall, C. (2014). The ecology and biodiversity of urban ponds. Wiley Interdisciplinary Reviews: Water, 1(2), 187-206.
Hill, M. J., Biggs, J., Thornhill, I., Briers, R. A., Gledhill, D. G., White, J. C., … & Hassall, C. (2017). Urban ponds as an aquatic biodiversity resource in modified landscapes. Global change biology, 23(3), 986-999.
Hill, M. J., Mathers, K. L., & Wood, P. J. (2015). The aquatic macroinvertebrate biodiversity of urban ponds in a medium-sized European town (Loughborough, UK). Hydrobiologia, 760, 225-238.

Hill, M. J., Ryves, D. B., White, J. C., & Wood, P. J. (2016). Macroinvertebrate diversity in urban and rural ponds: Implications for freshwater biodiversity conservation. Biological Conservation, 201, 50-59.

Hill, M. J., Biggs, J., Thornhill, I., Briers, R. A., Ledger, M., Gledhill, D. G., … & Hassall, C. (2018). Community heterogeneity of aquatic macroinvertebrates in urban ponds at a multi-city scale. Landscape Ecology, 33, 389-405.

Oertli, B., Céréghino, R., Hull, A., & Miracle, R. (2010). Pond conservation: from science to practice. Pond conservation in Europe, 157-165.

Oertli, B., & Parris, K. M. (2019). Toward management of urban ponds for freshwater biodiversity. Ecosphere, 10(7), e02810.

Thornhill, I., Friberg, N., Batty, L., Thamia, V., & Ledger, M. E. (2021). Leaf breakdown rates as a functional indicator were influenced by an invasive non-native invertebrate in urban ponds. Ecological Indicators, 124, 107360.

Villalobos-Jimenez, G., Dunn, A., & Hassall, C. (2016). Dragonflies and damselflies (Odonata) in urban ecosystems: a review. European Journal of Entomology, 113, 217-232.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405