Vedúci: Mgr. Igor Kokavec, PhD.

Planktonické kôrovce ako indikátory ekologickej kvality stojatých vôd

Planktonic crustaceans as indicators of ecological quality in stagnant waters

Planktonické kôrovce (Cladocera a Copepoda) predstavujú významnú súčasť spoločenstva vodných organizmov stojatých vôd. V ich spoločenstve nájdeme mnoho vzácnych a ekologicky zaujímavých druhov, avšak aj na naše územie prenikajú mnohé nepôvodné druhy, ktoré tu našli vhodné podmienky pre život, a môžu sa ďalej šíriť. Planktonické kôrovce prirodzene neobývajú rieky a potoky, preto neboli zaradené medzi biologické prvky kvality v rámci hodnotenia ekologického stavu vodných útvarov definovanou rámcovou smernicou o vode (Smernica 2000/60/EC). Avšak pri hodnotení ekologického stavu nielen stojatých vôd, ale aj veľkých riek a riečnych ramien má ich využitie ako indikátorov kvality opodstatnenie. Cieľom diplomovej práce bude: 1. zosumarizovať doteraz známe a používané metódy hodnotenia ekologického stavu vodných útvarov na základe spoločenstiev zooplanktónu, 2. zistiť druhovú diverzitu a dominanciu taxónov perloočiek (Cladocera) a veslonôžok (Copepoda) vybraných stojatých vôd a riečnych ramien a 3. aplikovať vybrané spôsoby hodnotenia ekologického stavu na základe spoločenstiev zooplanktónu vybraných vodných útvarov.

Kľúčové slová: Cladocera, Copepoda, diverzita, dominancia, ekologický stav, rámcová smernica o vode

Literatúra:

Almeida, R., Formigo, N. E., Sousa-Pinto, I., & Antunes, S. C. (2020). Contribution of zooplankton as a biological element in the assessment of reservoir water quality. Limnetica, 39(1), 245-261.

Florescu, L. I., Moldoveanu, M. M., Catană, R. D., Păceșilă, I., Dumitrache, A., Gavrilidis, A. A., & Iojă, C. I. (2022). Assessing the effects of phytoplankton structure on zooplankton communities in different types of urban lakes. Diversity, 14(3), 231.

Jeppesen, E., Noges, P., Davidson, T. A., Haberman, J., Noges, T., Blank, K., … & Amsinck, S. L. (2011). Zooplankton as indicators in lakes: a scientific-based plea for including zooplankton in the ecological quality assessment of lakes according to the European Water Framework Directive (WFD). Hydrobiologia, 676, 279-297.

Li, Y., & Chen, F. (2020). Are zooplankton useful indicators of water quality in subtropical lakes with high human impacts?. Ecological Indicators, 113, 106167.

Lougheed, V. L., & Chow-Fraser, P. (2002). Development and use of a zooplankton index of wetland quality in the Laurentian Great Lakes basin. Ecological Applications, 12(2), 474-486.

Mimouni, E. A., Pinel-Alloul, B., & Beisner, B. E. (2015). Assessing aquatic biodiversity of zooplankton communities in an urban landscape. Urban Ecosystems, 18, 1353-1372.

Muñoz-Colmenares, M. E., Soria, J. M., & Vicente, E. (2021). Can zooplankton species be used as indicators of trophic status and ecological potential of reservoirs?. Aquatic Ecology, 55(4), 1143-1156.

Padovesi-Fonseca, C. (2020). Potential Use of Zooplankton as Ecological Quality Indicator According to Water Framework Directive (WFD) in Central Brazilian Reservoir. Oceanography & Fisheries Open Access Journal, 11(3), 49-52.

Stamou, G., Katsiapi, M., Moustaka-Gouni, M., & Michaloudi, E. (2021). The neglected zooplankton communities as indicators of ecological water quality of Mediterranean lakes. Limnetica, 40(2), 359-373.

Zhao, J., Ramin, M., Cheng, V., & Arhonditsis, G. B. (2008). Plankton community patterns across a trophic gradient: the role of zooplankton functional groups. Ecological modelling, 213(3-4), 417-436.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405