Vedúci: Doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.

Ohrozené druhy podeniek (Ephemeroptera) nížinných riek Slovenska

Endangered mayflies (Ephemeroptera) of lowland Slovak rivers

Podenky (Ephemeroptera) sú radom vodného hmyzu, ich vajíčka a larvy (najády) sa vyvíjajú vo vodnom prostredí, ktorého kvalita má rozhodujúci vplyv na ich rozšírenie a prežívanie. Takmer polovica zo 109 druhov podeniek Slovenska bola zaradená do červeného zoznamu. V nenarušených nížinných (potamálových) úsekoch riek, ktoré poskytujú vysokú diverzitu habitatov, by mala byť diverzita podeniek obzvlášť vysoká, avšak nížinné a podhorské rieky strednej Európy boli postihnuté silným znečistením a degradáciou habitatov, čo malo za následok drastickú redukciu až vyhynutie populácií mnohých špecialistov, ktorí boli nahradení tolerantnejšími druhmi. Červený zoznam podeniek Slovenska zahŕňa 49 druhov, čo predstavuje 45% druhov zaznamenaných na Slovensku (Derka & Macko in press). Všetkých 6 druhov, ktoré považujeme u nás za vyhynuté, sú špecialisti nížinných riek, naposledy boli zaznamenané v 70. rokoch minulého storočia. Nie je však vylúčené, že podrobnejšie vzorkovanie ťažko vzorkovateľných potamálových habitatov prinesie opätovné potvrdenie výskytu niektorých z nich na historicky uvádzaných, či doposiaľ neznámych lokalitách, ako sa to stalo u druhov Cercobrachys minutus a Ametropus fragillis. Kriticky ohrozené (15 druhov) a ohrozené druhy (15 druhov), ktorých dnešné populácie sú iba fragmentami tých pôvodných, sú najmä druhy preferujúce nížinné rieky (Ametropus fragilis, Heptagenia coerulans, Heptagenia fuscogrisea, Ephemera lineata, Palingenia longicauda, Ephemerella mesoleuca, Cercobrachys minutus). V ostatnom období pozorujeme šírenie a nárast populácií niektorých donedávna veľmi vzácnych nížinných (Ephoron virgo, Ephemera lineata) a podhorských (napr. Oligoneuriella rhenana, Rhithrogena germanica) druhov, čo môžeme pripísať zlepšujúcej sa kvalite vody. U iných druhov (napr. Baetopus tenellus, Isonychia ignota), sú nálezy nepravidelné a často sa nedarí ich zopakovať. Pokračujúci pokles populácií pozorujeme u habitatových špecialistov, ako Palingenia longicauda. Hydromorfologická degradácia má za následok nielen stratu habitatov v korytách riek, ale aj narušenú laterálnu konektivitu riečnych ekosystémov, v dôsledku čoho miznú lenitické habitaty v nivách riek, na ktoré sú viazané napr. Siphlonurus alternatus, Procloeon pulchrum, Caenis lactea.

Ciele:

  1. Spracovať zoznam ohrozených druhov podeniek nížinných riek
  2. Analyzovať ich rozšírenie
  3. Charakterizovať ich ekologické vlastnosti

Kľúčové slová: vodný hmyz, diverzita, obnova

Literatúra:

BAUERNFEIND, E. & HUMPESCH, U. H. 2001. Die Eintagsfliegen Zentraleuropas (Insecta: Ephemeroptera): Bestimmung und Ökologie. Naturhistorischen Museums, Wien, 239 pp.

BAUERNFEIND, E. & SOLDÁN, T. 2012. The Mayflies of Europe (Ephemeroptera). Apollo Books, Ollerup, 781 pp.

MACKO, P., DERKA, T., ŠAMULKOVÁ, M., NOVIKMEC, M. & SVITOK, M. 2023. Checklist, distribution, diversity, and rarity of mayflies (Ephemeroptera) in Slovakia. ZooKeys 1183: 39-64. DOI: 10.3897/zookeys.1183.109819


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405