Vedúci: RNDr. Pavel Beracko, PhD.

Od prameňa po pramenný potok: Ekologická izolovanosť pramenného habitatu verzus funkčná a fylogenetická diverzita bentických organizmov

From Spring to Springbrook: Ecological Insularity versus Functional and Phylogenetic Diversity of Bethic Invertebrates

Zámerom diplomovej práce je identifikovať procesy podieľajúce sa na formovaní bentických spoločenstiev v tak špecifickom prostredí ako sú krasové vyvieračky Západných Karpát. Krasové pramene v riečnej krajine predstavujú habitat s relatívne konštantnými environmentálnymi podmienkami, čo definuje ich unikátne postavenie v celom pozdĺžnom riečnom kontinuu a zároveň vytvára ekologickú ostrovnosť tohto habitatu v rámci riečnej krajiny. Z tohto pohľadu pramene predstavujú ideálne prostredie pre testovanie hypotéz vzťahujúcich sa k formovaniu bentických spoločenstiev t. j., či sa tu uplatňujú mechanizmy determinizmu alebo klúčovú ulohu hrajú náhodné udalosti. K efektívnym prístupom vedúcim k odhaleniu riešenia tohto rébusu patrí definovanie spoločenstva na jeho fylogenetickej a funkčnej úrovni. Identifikácia miery ostrovnosti prameňa, ktorá bude testovaná v zmysle teórie ostrovnej biogeografie, poslúži ako kritérium pri hodnotení vzácnosti, ohrozenosti a následnej ochrane pramenných bentických spoločenstiev.

Kľúčové slová: krenon, ekologická nika, druhové vlastnosti, taxonomická príbuznosť

Literatúra:

Illies, J. & Botosaneanu, l. (1963): Problemes et methodes de la classiphication et de la zonation écologique des eaux courantes considerées surtout du point de vue faunistique. Mitt. internat. Verein. Limnol., 12: 57p.

Cartwright J. & H.M. Johnson (2018): Springs as hydrologic refugia in a changing climate? A remote‐sensing approach, Ecosphere 9:

Cantonati M., Gerecke R. & Bertuzzi E. 2006. Springs of the Alps–sensitive ecosystems to environmental change: from biodiversity assessments to long-term studies. Hydrobiologia 562 (1): 59–96.

Hájková P., Wolf P. & Hájek M. 2004. Environmental factors and Carpathian spring fen vegetation: the importance of scale and temporal variation. Ann. Bot. Fennici 41: 249–262.

Horsák M., Rádková V., Syrovátka V., Bojková J., Kroupalová V., Schenková J. & Zajacová J. 2015. Drivers of aquatic macroinvertebrate richness in spring fens in relation to habitat specialization and dispersal mode. J. Biogeogr. 42 (11): 2112–2121.

Rádková V., Bojková J., Kroupalová V., Schenková J., Syrovátka V. & Horsák M. 2014a. The role of dispersal mode and habitat specialisation in metacommunity structuring of aquatic macroinvertebrates in isolated spring fens. Freshwater Biol. 59 (11): 2256–2267


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405