Vedúca: doc. RNDr. Eva Záhorská, PhD. 

Morfologická analýza populácií býčka rúrkonosého (Proterorhinus semilunaris) pochádzajúcich z povodia Dunaja

Morphological analysis of the tubenose goby (Proterorhinus semilunaris) populations originating from the River Danube basin

Schopnosť introdukovaného druhu adaptovať sa a využívať dostupné zdroje v novom prostredí hrá dôležitú úlohu v posudzovaní invázneho úspechu. Existuje niekoľko vlastností nevyhnutných pre úspech invázie a tie sú zvyčajne spojené s fenotypovou plasticitou. Patria medzi ne plodnosť, vek a rast pri dospievaní a morfológia. Býčko rúrkonosý (Proterorhinus semilunaris) je nepôvodný druh pochádzajúci z Ponto-Kapisckej oblasti, ktorý dokáže tolerovať široké rozpätie ekologických faktorov. Predchádzajúce morfologické štúdie z oblasti Európy demonštrujú vysokú mieru morfologickej špecializácie na rôzne typy habitatov, čo naznačuje, že druh má vysokú mieru vývinovej plasticity. Preto je cieľom bakalárskej práce zosumarizovanie doterajších poznatkov o ekomorfológii býčka rúrkonosého z rôznych lokalít jeho výskytu (pôvodných aj nepôvodných) a morfometrická analýza vybraných populácií daného druhu pochádzajúcich z povodia Dunaja.

Kľúčové slová: býčko rúrkonosý, ekomorfológia, fenotypová plasticita

Literatúra:

Jakubčinová K., Simonović P., Števove B., Čanak Atlagić J. & Kováč V. 2017: What can morphology tell us about ecology of four invasive goby species? Journal of Fish Biology 90(5): 1999-2019.

Webb P.W. 1984: Body form, locomotion and foraging in aquatic vertebrates. American Zoologist 24: 107–120.

Webb P.W. & Weihs D. 1986: Functional locomotor morphology of early life history stages of fishes. Transactions of the American Fisheries Society 115: 115–127.

Záhorská E., Kováč V., Falka I., Beyer K., Katina S., Copp G.H. & Gozlan R.E. 2009: Morphological variability of the Asiatic cyprinid, topmouth gudgeon Pseudorasbora parva, in its introduced European range. Journal of Fish Biology 74: 167–185.

Záhorská E., Balážová M. & Šúrová M. 2013: Morphology, sexual dimorphism and size at maturation in topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva) from the heated Lake Licheńskie (Poland). Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 411: 1–10.

Záhorská E., Balážová M. & Šúrová M. 2023: Morphological variability in a successful invasive species originating from habitats experiencing different levels of disturbance. Journal of Vertebrate Biology 72: 23031.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405