Vedúca: RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD.

Biodiverzita a DNA barkóding vodných bezstavovcov Podunajska

Biodiversity and DNA barcoding of aquatic invertebrates in the Slovak part of Danube area

Stojaté vody na území Podunajska patria medzi naše najvýznamnejšie vodné biotopy. Zároveň sú však vystavené silnému tlaku ľudských zásahov do prostredia. Jedným z najvýznamnejších parametrov hodnotenia ekologického stavu vôd je diverzita bentických bezstavovcov. Štandardné postupy monitorovania ekologického stavu, zahrnuté v implementácii Rámcovej smernice o vode, sú založené na determinácii odobratých vzoriek na základe morfologických znakov, čo je časovo náročný proces. Alternatívou sú inovatívne prístupy, ako je DNA barkóding, či (e)DNA metabarkóding, s využitím sekvenovania novej generácie a referenčnej databázy DNA barkódov, ktoré môžu už v blízkej budúcnosti konvenčné metódy dopĺňať, prípadne nahrádzať a zvyšovať tak hodnotu získavaných dát a výpovednú hodnotu monitoringu.

Cieľom práce je zosumarizovať poznatky o faune vodných bezstavovcov stojatých vôd Podunajska, na základe analýzy DNA zhodnotiť druhovú a genetickú diverzitu vodných bezstavovcov týchto biotopov a DNA barkódmi doplniť referenčnú databázu vodnej bioty Slovenska (AquaBOL.SK, BOLD), nevyhnutnú pre analýzu metabarkódingových dát.

Kľúčové slová: DNA barkóding, genetická diverzita, vodné bezstavovce, Podunajsko, monitoring

Literatúra:

Leese, F., Bouchez, A., Abarenkov,
 K., Altermatt, F., Borja, Á., Bruce, K., Ekrem, T., Čiampor Jr., F., Čiamporová-Zaťovičová,
 Z., Costa, F.O., Duarte, S., Elbrecht,
 V., Fontaneto, D., Franc, A., Geiger, 
M.F., Hering, D., Kahlert, M., Kalamujic Stroil, B., Kelly, M., Keskin, E., Liska,
 I., Mergen, P., Meissner, K., Pawlowski, J.,  Penev, L., Reyjol, Y., Rotter,
 A., Steinke, D., van der Wal, B., Vitecek, S., Zimmermann, J., Weigand, A.M.
 2018. Why We Need Sustainable Networks Bridging Countries, Disciplines, Cultures and Generations for Aquatic Biomonitoring 2.0: A Perspective Derived From the DNAqua-Net COST Action. Advances in Ecological Research, 58: 63-99.

Mišíková Elexová, E., Ščerbáková, S., Lešťáková, M., Kováč, V., Plachá, M., Bitušík, P., Očadlík, M., Brúderová, T., Vráblová, Z. and Haviar, M., 2015. Výsledky monitorovania vodných útvarov povrchových vôd Slovenska, Zoznam taxónov, Vodná fauna, Bentické bezstavovce, mihule a ryby. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva.

Šporka, F., Bitušík, P., Bulánková, E., Cséfalvay, R., Čejka, T., Derka, T., Elexová, E., Halgoš, J., Hamerlík, L., Illéšová, D., Jäch, M.A., Kodada, J., Košel, V., Krno, I., Novikmec, M. & Zaťovičová, Z. 2003. Slovak Aquatic Macroinvertebrates, Checklist and Catalogue of Autecological Notes. Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, 590s., ISBN 80-88907-37-3.

Weigand, H., Beermann, A.J., Čiampor, F., Costa, F.O., Csabai, Z., Duarte, S., Geiger, M.F., Grabowski, M., Rimet, F., Rulik, B., Strand, M., Szucsich, N., Weigand, A.M., Willassen, E., Wyler, S.A., Bouchez, A., Borja,
 A., Čiamporová-Zaťovičová, Z., Ferreira, S., Dijkstra, K.-D.B., Eisendle, U., Freyhof, J., Gadawski, P., Graf, W., Haegerbaeumer, A., van der Hoorn, B.B., Japoshvili, B., Keresztes, L., Keskin, E., Leese, F., Macher, J.N., Mamos, T., Paz, G., Pešić, V., Pfannkuchen, D.M., Pfannkuchen, M.A., Price, B.W., Rinkevich,
 B., Teixeira, M.A.L., Várbíró, G. & Ekrem, T. 2019. DNA barcode reference libraries for the monitoring of aquatic biota in Europe: Gap-analysis and recommendations for future work. Science of the Total Environment 678 (2019) 499–524.

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405