Témy projektov terénnych cvičení na rok 2018:

Banské vodné diela a ich biota (makrozoobentos, zooplanktón, makrofytá)

Efekt vodných nádrží (tajchov) na štruktúru spoločenstiev bentických bezstavovcov

Hodnotenie ekologického stavu vodných tokov Štavnických vrchov na základe bentických bezstavovcov (makrozoobentosu)

Zloženie zooedafonu vrchných pôdnych horizontov v podmienkach Štiavnických vrchov

Štruktúra hniezdnych ornitocenóz vo vybraných biotopoch v oblasti Štiavnických vrchov

Diverzita motýľov rôznych typov nelesných biotopov

Analýza populačnej dynamiky zástupcov rodu Fallopia na území Banskej Štiavnice vzhľadom na vybrané faktory prostredia