Vedúci: RNDr. Pavel Beracko, PhD.

Zmeny diverzity akvatickej flóry a fauny v slovenskom úseku Dunaja za ostatných 30 rokov

Changes of aquatic biodiversity in the Slovakian stretch of the Danube River for the last 30 years

Akvatický ekosystém v inundácii veľkých riek je predovšetkým úzko spätý s hydrologickou dynamikou hlavného koryta. Táto dynamika vytvára laterálne časovo obmedzené prepojenia jednotlivých vodných útvarov v rámci inundačného územia, čím sa medzi nimi zabezpečuje výmena nutrientov a bioty (Junk et al. 1989). Tieto poznatky boli zhrnuté a sformulované do teórie „riečneho pulzu“ (Junk 1999), z ktorej bola následne odvodená teória „sériovej nespojitosti“ (Ward & Stanford 1995) pre regulované nížinné rieky. Vychádzajúc z hlavných postulátov obidvoch teórii, vyhodnotenie ekologickej integrity celého riečneho systému je jedným z fundamentov pre korektný manažment a ochranu akvatických biotopov v zmysle požiadaviek a nariadení zakotvených aj v Rámcovej smernici o vode (WFD 2002). Súčasný neprirodzený hydromorfologický stav Dunaja je výsledkom mnohých regulačných úprav jeho koryta za ostatných 200 rokov, robených predovšetkým za účelom splavnosti a protipovodňovej ochrany obyvateľstva. Od 60-tich rokov 20. storočia dochádzalo postupnému, ale extenzívnemu vysúšaniu dunajskej riečnej krajiny v dôsledku intenzívnej poľnohospodárskej činnosti v tejto oblasti (Dub & Szolgay 1966). Posledným, ale nesporne najväčším zásahom do dunajskej riečnej krajiny bolo vybudovanie a spustenie vodného diela Gabčíkovo začiatkom 90-tych rokov 20 storočia, ktoré výrazným spôsobom zmenilo hydrologický režim v starom koryte Dunaja, ako aj  v celej jeho vnútrozemskej delte. Z tohto dôvodu bude cieľom bakalárskej  determinovať trend vyvoja biodiverzity dunajskej fauny a flory za uplynulých 30 rokov jej intenzívneho monitoringu.

Kľúčové slová: biodiverzita, veľké rieky, trendy, monitoring

Literatúra:

Dub O., Szolgay J., 1966. Hydrologia a hydrogeológia československého úseku Dunaja. p. 9–60. In V. Mucha, O. Dub (Eds), Limnológia československého úseku Dunaja. VSAV, Bratislava.

Junk W.J., 1999. The flood pulse concept of large rivers. Learning from the topics. Arch. Hydrobiol. Suppl., 1153: 261–280.

Lisický M., Mucha I. (eds.), 2003. Optimalization of the water regime in the Danube river branch system in the stretch Dobrohošť—Sap from the viewpoint of natural environment. Bratislava: DC: DC: Comenius University. http://www.gabcikovo.gov.sk/.

Krno I., Beracko P., Navara T., Šporka F., Mišiková Elexová E., 2018. Changes in species composition of water insects during 25-year monitoring of the Danube floodplains affected by the Gabčíkovo waterworks. Environ Monit Assess, 190: 412–20.

Ward J.V., Stanford J.A, 1995. The serial discontinuity concept: Extending the model to floodplain rivers. Regulated Rivers: Research & Management, 10(2–4): 159–168.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405