Vedúca: Mgr. Kristína Slovák Švolíková, PhD.

Životné prejavy inváznych populácií býčka čiernioústeho (Neogobius melanostomus) zo slovenského úseku Dunaja v rôznych fázach invázneho procesu

Life-history traits of invasive populations of round goby (Neogobius melanostomus) from the slovak part of the Danube during various stages of invasion process

Plasticita životných prejavov je dôležitá vlastnosť, ktorá umožňuje organizmom prispôsobovať sa novým podmienkam a zmenám v prostredí, čo ja aj prípad nového prostredia pri biologickej invázii. Vlastnosti, ktoré inváznej populácii poskytujú výhodu na začiatku invázie sa však v jej neskorších fázach môžu zmeniť na nevýhodu. Je známe, že keď je už populácia etablovaná a dosahuje vyššiu hustotu, jej životné prejavy sa posúvajú viac špecializovaným smerom, čo je  typické v natívnych oblastiach daných druhov.

Cieľom práce je zistiť, či sa dlhodobo etablovaná populácia býčka čiernoústeho zo slovenského úseku Dunaja bude vyznačovať inými vlastnosťami, ako v počiatočných fázach invázie. Inými slovami na základe analýzy reprodukčných parametrov vyhodnotiť adaptabilitu inváznej populácie býčka čiernoústeho v slovenskom úseku Dunaja, v zmysle teórie alternatívnych ontogenéz a invázneho potenciálu.

Kľúčové slová: invázny proces, životné prejavy, reprodukčné parametre, býčko čiernoústy, Teória alternatívnych ontogenéz a invázneho potenciálu

Literatúra:

Balážová-Ľavrinčíková, M., Kováč, V., 2007. Epigenetic context in the life history traits of the round goby, Neogobius melanostomus. In Gherardi, F. (Ed.), Biological invaders in inland waters: Profiles, distribution, and thretas, 275-287.

Balon, E.K., 1989. The epigenetic mechanism of bifurcation and alternative life-history styles. In Bruton, M. N. (Ed.), Alternative Life-History Styles of Animals, 467-501.

Brandner, J., Cerwenka, A.F., Schliewen, U.K., Geist, J., 2013. Bigger Is Better: Characteristics of Round Gobies Forming an Invasion Front in the Danube River. PLoS ONE 8(9): e73036. doi:10.1371/journal.pone.0073036.

Feiner, Z.S., Aday, D.D., Rice, J.A., 2012. Phenotypic shifts in white perch life history  strategy across stages of invasion. Biol. Invasions, 14: 2315-2329.

Geist, V. 1978: How genes communicate with the environment – The biology of inequality. In: Life Strategies, Human Evolution, Environmental Design. Toward a Biological Theory of Health (Geist, V., ed). Springer Verlag, Berlin, pp. 116-144.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405