Zhodnotenie významu vybraných rybníkov ako migračnej zastávky pre vodné vtáky

Vyučujúci: Nuhlíčková Soňa, Křišťan Jiří, Svetlík Ján

Cieľ:

Zistiť štruktúru spoločenstva vodných vtákov, vrátane migrujúcej zložky vo vzťahu k ekologickým premenným vo vybranej modelovej lokalite.

Krátka anotácia:

Väčšina prirodzených mokradí na Slovensku je v súčasnosti vysušená a skultivovaná. V takejto premenenej krajine majú pre vodné vtáctvo nezastupiteľný význam rybníky. Intenzifikácia hospodárenia v rybníkoch je jednou z hlavných príčin znižovania ekologickej kvality územia a úbytku biodiverzity. Na druhej strane, rybníky sa stali v  premenenej krajine kľúčovým prostredím pre mnohé druhy vodného vtáctva, napr. ako hniezdny biotop alebo migračná zastávka. Konflikty medzi záujmami produkcie rýb a potrebami vodného vtáctva patria k dlhodobým problémom na Slovensku. Preto zhodnotenie kvality prostredia modelových rybníkov vo vzťahu k vodnému vtáctvu môže podať základné informácie k tejto problematike.

Metódy:

 

 1. Ornitologický výskum:

Sčítanie vodného a na vodu viazaného vtáctva bude vykonané s využitím binokulárnych a monokulárnych ďalekohľadov (Trnka & Grim, 2014). Vizuálna a akustická identifikácia vtákov bude vykonaná pomocou štandardných ornitologických  kľúčov, napr. Svensson et al. (2009) tak, že rybníky vybraného územia budú obchádzané jednotlivými skupinami, pričom na vhodnom mieste s dostatočnou viditeľnosťou budú sčítané všetky videné (počuté) druhy vtákov.

 1. Fyzikálno-chemické parametre vodného prostredia:

 • Teplota vody (°C)
 • Priehľadnosť vody (cm)
 • Obsah kyslíka (mg/l)
 • Konduktivita (m/mm2)

Pomôcky nevyhnutné v teréne:

Primerané a nenápadné oblečenie, pevná obuv, zápisník a ceruzka (aspoň jeden v skupine), binokulárny a monokulárny ďalekohľad (donesie pedagóg), GPS prístroj (donesie pedagóg), určovací kľúč (donesie pedagóg; 1-2 ks pre skupinu), fotoaparát/mobil (aspoň jeden na fotodokumentáciu v skupine).

 

Úlohy:

 

 • Terénna práca:

 

 1. Sčítanie vodného a na vodu viazaného vtáctva:
 • vizuálna a akustická identifikácia vtákov pomocou štandardných ornitologických kľúčov, napr. Svensson et al. (2009);
 • práca s binokulárnym a monokulárnym ďalekohľadom;
 • stručný opis modelovej lokality a doplnkové informácie (priemerná hĺbka každej kazety, % zastúpenie biotopov, vegetačné pomery, informácie o zarybnení – druhy rýb a ich množstvo)

 1. Meranie fyzikálno-chemických parametrov:
 • priehľadnosť vody sa stanoví Secciho doskou (cm);
 • fyzikálno-chemické parametre budú merané pomocou prenosného prístroja (donesie pedagóg)

  Spracovanie a analýza výsledkov:

 

 • prepis terénnych údajov (napr. MS exel);
 • príprava údajov pre vyhodnotenie: odporúčané slovenské názvoslovie, odborné názvoslovie a taxonomické poradie druhov podľa Kovalík et al. (2010);
 • základná charakteristika ornitocenóz: súpis druhov, abundancia, dominancia (Janda & Řepa, 1986; Townsend et al. 2010);
 • identifikácia ochranársky významných druhov vtákov (kategorizácia podľa Demko et al., 2014);
 • identifikácia potenciálnych hniezdičov a transmigrantov;
 • vyhodnotenie ornitologických výsledkov vo vzťahu k premenným vodného prostredia (štatistické vyhodnotenie) a ich interpretácia;
 • porovnanie získaných výsledkov medzi skupinami a diskusia o príčinách možných rozdielov

Kontrolné otázky:

1) Jakubovské rybníky sú zaradené medzi územia Natura 2000, ktorých predmetom je ochrana biotopov a druhov závislých na vode. Na základe zistených údajov posúďte, či je hospodárenie na rybníkoch v súlade s ochranou a zachovaním biodiverzity. Aké manažmentové opatrenia by ste navrhli Vy? Ktoré by ste Vy navrhli ako súčasť akva-environmentálnych opatrení?

Použitá a odporúčaná literatúra:

Demko, M., Krištín, A. & Pačenovský, S. (2014): Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko, Bratislava, 52 pp.

Hudec, K. & Černý, W. (eds.) (1977): Fauna ČSSR. Ptáci. Academia, Praha, 866 pp.

Janda, J. & Řepa, P. (1986): Metody kvantitativního výzkumu v ornitologii. SZN, Praha, 157 pp.

Kovalík, P., Pačenovský, S., Čapek, M. & Topercer, J. (2010): Slovenské mená vtákov sveta. SOS/BirdLife Slovensko, Bratislava.

Losos, B., Gulička, J., Lellák, J. & Pelikán, J. (1984): Ekologie živočichů. Státní pedagogické nakladatelství, n. p., Praha, 316 pp.

SOS/BirdLife Slovensko (2013): Metodika systematického dlhodobého monitoringu výberových druhov vtákov v CHVÚ. ŠOP SR, Banská Bystrica, 179 pp.

Swensson, L., Mullarney, K. & Zetterström, D. (2009): Collins Bird Guide. Second Edition, Harper Collins Publishers, London, 448 pp.

Townsend, C. R., Begon, M. & Harper J. L. (2010): Základy ekologie. Univerzita Palackého v Olomouci, 505 pp.

Trnka, A. & Grim, T. (eds.) (2014): Ornitologická príručka. SOS/BirdLife Slovensko, Bratislava, 298 pp.

Kaštovský, J., Hauer, T., Geriš, R., Chattová, B., Juráň, J., Lepšová-Skácelová, O., Pitelková, P., Puzstai, P., Škaloud, P., Šťastný J., Čapková, K., Bohunická M.  & Mȕhlsteinová R. (2018a): Atlas sinc a řas ČR 1, Jihočeská univerzita České Budějovice, 383 pp.

Kaštovský, J., Hauer, T., Geriš, R., Chattová, B., Juráň, J., Lepšová-Skácelová, O., Pitelková, P., Puzstai, P., Škaloud, P., Šťastný J., Čapková, K., Bohunická M.  & Mȕhlsteinová R. (2018a): Atlas sinc a řas ČR 2, Jihočeská univerzita České Budějovice, 479 pp.

Poulíčková A., Dvořák P. & Hašler P. (2015): Průvodce mikrosvětem sinic a řas. Univerzita Palackého v Olomouci, 45pp.

Internetové zdroje:

http://www.vtaky.sk/stranka/167-Vtactvo-a-rybniky.html

http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0116

 

Ukážka jarnej migrácie vtákov v modelovej lokalite:

https://www.youtube.com/watch?v=WuTxchHsVrc

Pohľad do mikroskopu: zástupcovia rôznych skupín rias a siníc (niektoré uvidíme aj my J)

https://www.youtube.com/watch?v=0MFGGBBxSf8

 Stiahnuť v docx: Zhodnotenie významu vybraných rybníkov ako migračnej zastávky pre vodné vtáky


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405