Vedúca: Mgr. Soňa Nuhlíčková, PhD.

Vzťah spoločenstva vtákov k vybraným biotopom študovanej oblasti

Relationship between bird assemblages and their habitat

Práca sa zameriava na zloženie ornitocenóz vo vzťahu k vybraným biotopom študovanej oblasti. Teoretická časť pozostáva z charakteristiky študovaného územia, ornitocenóz študovanej oblasti a literárnej rešerše k danej problematike. Praktická časť môže zahŕňať prvé výsledky terénneho výskumu v danej oblasti (nepovinná časť).

Ciele:

• Opis a charakteristika študovanej oblasti

• Charakteristika modelovej skupiny (taxonomické zaradenie, biológia, ekológia, ohrozenie)

• Prehľad prác s podobnou problematikou pomocou metódy literárnej rešerše

Kľúčové slová: ornitocenózy, štruktúra, biotop

Literatúra:

Trnka, A. & Grim, T. (eds.) (2014): Ornitologická príručka. SOS/BirdLife Slovensko, Bratislava, 298 pp.

Janda, J. & Řepa, P. (1986): Metody kvantitativního výzkumu v ornitologii. SZN, Praha, 157 pp.

SOS/BirdLife Slovensko (2013): Metodika systematického dlhodobého monitoringu výberových druhov vtákov v CHVÚ. ŠOP SR, Banská Bystrica, 179 pp.

Swensson, L., Mullarney, K. & Zetterström, D. (2009): Collins Bird Guide. Second Edition, Harper Collins Publishers, London, 448 pp.

Danko et al. (2002). Rozšírenie vtákov na Slovensku. VEDA, 688 pp.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405