Vývoj metodiky hodnotenia ekologického potenciálu výrazne zmenených vodných útvarov (HMWB) na základe ichtyocenóz (FISHPOT) (APVV, projekt č. APVV-16-0253, 2017-2021)

Rámcová smernica o vodách (RSV, 2000/60/EC) poskytla legislatívny rámec na ochranu a zlepšenie stavu vodných ekosystémov a trvalo udržateľné, vyvážené a spravodlivé využívanie vôd. Zaviedla nový prístup pre vodné hospodárstvo a uložila konkrétne termíny členským krajinám Európskej únie pre vypracovanie plánov manažmentu povodí, súčasťou ktorých boli a sú programy opatrení. Vo výrazne zmenených alebo umelých vodných útvaroch povrchových vôd (AWB a HMWB) je environmentálnym cieľom dosiahnutie dobrého ekologického potenciálu. Pre účely hodnotenia ekologického potenciálu je potrebné vytvoriť hodnotiace systémy na základe relevantných vodných biologických spoločenstiev (biologické prvky kvality). Za najspoľahlivejšie spoločenstvá pre takto kategorizované vodné útvary sa považujú ryby a bentické bezstavovce. Hlavným cieľom projektu je vypracovať metodiku a hodnotiace systémy na hodnotenie ekologického potenciálu HMWB na základe ichtyocenóz s podporou iných relevantných akvatických biologických spoločenstiev, fyzikálno- chemických a hydromorfologických prvkov kvality. Vytvorenie klasifikačných schém pre hodnotenie ekologického potenciálu na základe rýb je vysoko aktuálny problém, ktorého vyriešenie naliehavo požaduje od Slovenska Európska komisia. Uvedené hodnotiace schémy budú považované za splnenie záväzkov Slovenska voči Európskej komisii. Hodnotiace systémy musia byť vytvorené nielen na národnej úrovni, ale musia byť aj zharmonizované so susednými krajinami, s ktorými má Slovensko spoločné vodné útvary. Navyše musia byť zosúladené v procese interkalibrácie na Európskej úrovni. V prípade rybích spoločenstiev je významnou zložkou ekologického potenciálu HMWB aj manažment rybárskeho obhospodarovania. Výstupy projektu budú využiteľné aj pre optimalizáciu rekreačného a komerčného rybárstva.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405