Vedúca: Mgr. Kristína Slovák Švolíková, PhD.

Vplyv znečistenia vodného prostredia na vznik fluktuačnej asymetrie u rýb

The impact of aquatic pollution on the formation of fluctuation asymmetry in fish

Deštrukcia biotopov, kam patrí aj znečisťovanie vodného prostredia rôznymi chemickými látkami, majú negatívny dopad na vodné ekosystémy. Výskumom rôznych druhov kontaminantov a ich zmesí vo vode a ich vplyvov na biotu sa v súčasnosti venuje veľká pozornosť. Závažnosť ich vplyvu je o to väčšia, ak dokážu negatívne pôsobiť na organizmy už pri veľmi nízkych koncentráciách, takéto látky nazývame mikropolutanty. Vplyv týchto látok sa môže prejaviť u rastlín a živočíchov morfologickými zmenami. Počas kritických fáz vývinu rýb môžu vyústiť do vzniku rozdielov v ich bilaterálnej symetrii, čo sa prejavuje ako fluktuačná asymetria (FA). Ide o malé, náhodne sa vyskytujúce odchýlky medzi pravou a ľavou stranou tela rýb, ktoré pravdepodobne odrážajú environmentálne, ale aj genetické tlaky pôsobiace počas ontogenézy. Ukazuje sa, že populácie rýb, ktoré vykazujú vyššie hodnoty FA, môžu byť oveľa citlivejšie na pôsobenie ďalších stresorov v prostredí.

Cieľom práce je zosumarizovať doterajšie poznatky o vplyve znečistenia vodného prostredia na bilaterálnu symetriu rýb, resp. na vznik fluktuačnej asymetrie so zameraním najmä na sladkovodné ryby. Zároveň tiež zosumarizovať všetky známe poznatky o rôznych typoch znečistenia vôd, ktoré môžu mať vplyv na vonkajší tvar tela rýb.

Kľúčové slová: fluktuačná asymetria, znečistenie, mikropolutanty, ryby

Literatúra:

Allenbach D.M. 2011. Fluctuating asymmetry and exogenous stress in fishes: a review. Rev. Fish. Biol. Fisheries., 21: 355-376. doi.org/10.1007/s11160-010-9178-2

Allenbach D.M., Sullivan K.B., Lydy M.J. 1999. Higher fluctuating asymmetry as a measure of susceptibility to pesticides in fishes. Environ. Toxicol. Chem., 18: 899-905. doi.org/10.1002/etc.5620180512

Franco A., Malavasi S., Pranovi F., Nasci C., Torricelli P. 2002. Ethoxyresorufin O-deethylase (EROD) activity and fluctuating asymmetry (FA) in Zosterisessor ophiocephalus (Teleostei, Gobiidae) as indicators of environmental stress in the Venice lagoon. J. Aquat. Ecosyst. Stress. Recovery, 9: 239-247.

Green C.C., Lochmann S.E. 2006. Fluctuating asymmetry and condition in golden shiner (Notemigonus crysoleucas) and channel catfish (Ictalurus punctatus) reared in sublethal concentrations of isopropyl methylphosphonic acid. Environ. Toxicol. Chem., 25: 58-64.

Mabrouk L., Guarred T., Hamza A., Messaoudi I., Hellal A.N. 2014. Fluctuating asymmetry in grass goby Zosterisessor ophiocephalus Pallas, 1811 inhabiting polluted and unpolluted area in Tunisia. Mar. Pollut. Bull., 85: 248-251. doi.org/10.1016/j.marpolbul.2014.06.015

Lutterschmidt W.I., Martin S.L., Schaefer J.F. 2016. Fluctuating asymmetry in two common freshwater fishes as a biological indicator of urbanization and environmental stress within the Middle Chattahoochee Watershed. Symmetry, 8(124): 1-17. doi.org/10.3390/sym8110124

Van Valen L. 1962. A study of fluctuating asymmetry. Evolution, 16: 125-142. doi.org/10.2307/2406192

Palmer A.R., Strobeck C. 1992. Fluctuating asymmetry as a measure of developmental stability: Implications of non-normal distributions and power of statistical tests. Acta. Zool. Fenn., 191: 57-72.

Palmer A.R., Strobeck C. 2003. Fluctuating asymmetry analyses revisited. In: Polak M. (ed.) Developmental instability: causes and consequences. Oxford University Press, pp. 279-319


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405