Vplyv režimu kosenia na početnosť hmyzu

Vedúci: Mgr. Marek Semelbauer, PhD. 

Opeľovače sú ekologicky aj hospodársky dôležitou skupinou hmyzu. Bohaté spoločenstvo opeľovačov prežíva aj v mestskom prostredí. V mestách sú čoraz populárnejšie tzv. mestské lúky. Sú to plochy, v ktorých sa režim kosenia upraví na 1-2x ročne, konvenčne sa mestské trávniky kosia aspoň 5 x ročne. Takéto plochy poskytujú príležitosť otestovať, aký je vplyv režimu kosenia na početnosť opeľovačov.

Ciele

Cieľom bude vyhodnotiť početnosť 5 skupín hmyzu (dené motýle, blanokrídlovce, muchy, chrobáky, rovnokrídlovce) v závislosti od režimu kosenia.

Metódy

Početnosť hmyzu bude stanovená pomocou transektovej metódy. Mapujúci bude prechádzať pomalým tempom po ploche zaznamenávať opeľovače po dobu 10 min. Zber dát prebehne na viacerých lokalitách v Bratislave, pričom v rámci jednej lokality bude vzorkovaná jedna kosená a jedna nekosená plocha. V prípade potreby bude príslušný jedinec odchytený pomocou entomologickej sieťky, zaradený do radu a vypustený. Budeme sledovať 4 skupiny opeľovačov, a to chrobáky (Coleoptera), motýle (Lepidoptera), blanokrídlovce (Hymenoptera) a muchy (Diptera).

 

Pomôcky v teréne

Primerané oblečenie, písacie potreby, poznámkovník, vyučujúci zabezpečí entomologické sieťky a určovacie príručky.

Vyhodnotenie

Získané údaje o početnosti sa prepíšu do tabuľky. Ďaľšie vyhodnotenie a vizualizácia výsledkov prebehne v programe R 3.0.2. Otestujeme, či je rozdiel v početnosti jednotlivých radov hmyzu preukazný. Výsledky budeme interpretovať v súvislosti s režimom kosenia.

Literatúra

Macek, J., Beneš, J., Laštůvka & Traxler, L. (2015) Denní motýli IV. (Motýli a housenky střední Evropy). Academia, Praha, 540 pp.

Macek, J., Straka, J, Bogusch, P., Dvořák, L., Bezděčka, P & Tyrner, P. (2010) Blanokřídlí České republiky I. Academia, Praha, 524 pp.

 

Vply režimu kosenia na početnosť fytofágneho hmyzu – distančná varianta

V súvislosti so zmenami v obhospodarovaní kultúrnej krajiny dochádza k úbytku terestrického hmyzu. V mestách sú čoraz populárnejšie tzv. mestské lúky. Sú to plochy, v ktorých sa režim kosenia upraví na 1-2x ročne, konvenčne sa mestské trávniky kosia aspoň 5 x ročne. Takéto plochy poskytujú príležitosť otestovať, aký je vplyv režimu kosenia na početnosť hmyzu.

Ciele

Cieľom bude vyhodnotiť početnosť dvoch fytofágnych skupín hmyzu (motýle s dennou aktivitou a rovnokrídlovce) v závislosti od režimu kosenia.

Metódy

Početnosť hmyzu bude stanovená pomocou transektovej metódy. Mapujúci bude prechádzať rovnomerným tempom po ploche a zaznamenávať jedince z monitorovaných taxónov po dobu 10 min. Zber dát prebehne na aspoň 5 lokalitách v Bratislave, pričom v rámci jednej lokality bude vzorkovaná jedna kosená a jedna nekosená plocha.

 

Do výskumu budú zahrnuté tieto lokality:

Park Potočná (Devínska nová Ves, autobsová zastávka)

Tunel Sitina (v areáli SAV, dostupné zo zastávky Mokrohájska)

Ústav zoológie (v areáli SAV, dostupné zo zastávky Mokrohájska)

Habánsky mlyn (autobusová zastávka Habánsky mlyn)

Riviéra (električková električky Riviéra, plocha za Lidlom)

Mapujúci tiež fotograficky zdokumentuje všetky navštívené lokality, kosenú aj nekosenú plochu. Okrem toho si zaznačí aj začiatok (čas) každého mapovania, zvlášť pre kosenú aj nekosenú plochu danej lokality.

 

Pomôcky v teréne 

Primerané oblečenie, písacie potreby, poznámkovník.

 

Vyhodnotenie

Získané údaje o početnosti sa prepíšu do tabuľky v exceli. Ďalšie vyhodnotenie a vizualizácia výsledkov prebehne v programe R 3.0.2. Cieľom je otestovať, či je početnosť oboch radov hmyzu preukazný medzi kosenými a nekosenými plochami.

 

Literatúra

Macek, J., Beneš, J., Laštůvka & Traxler, L. (2015) Denní motýli IV. (Motýli a housenky střední Evropy). Academia, Praha, 540 pp.

Kočárek, P., Holuša, Vlk, J., Marhoul, P. (2013) Rovnkřídlí České republiky republiky (Insecta:  Orthoptera). Academia, Praha, 285 pp.

Vply režimu kosenia na početnosť hmyzu


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405