Vplyv režimu kosenia na početnosť opeľovačov

Vyučujúci:
Marek Semelbauer

Úvod:
Opeľovače sú ekologicky aj hospodársky dôležitou skupinou hmyzu. Pomerne prekvapivo sa ukazuje, bohaté spoločenstvo opeľovačov prežíva aj v mestskom prostredí. V mestách sú čoraz populárnejšie tzv. mestské lúky. Sú to plochy, v ktorých sa režim kosenia upraví na 1-2x ročne, konvenčne sa mestské trávniky kosia aspoň 5 x ročne. Takéto plochy posyktujú príležitosť otestovať, aký je vplyv režimu kosenia na opeľovače.

Ciele:
Cieľom bude vyhodnotiť početnosť 4 skupín opeľovačov v závislosti od režimu kosenia.

Metódy:
Početnosť opeľovačov bude stanovená pomocou transketovej metódy. Mapujúci bude prechádzať pomalým tempom po vytýčenej trase a priebežne zaznamenávať opeľovače. Zber dát prebehne na viacerých lokalitách, pričom v rámci jednej lokality bude vzorkovaná jedna kosená a jedna nekosená plocha. V prípade potreby bude príslušný jedinec odchytený pomocou entomologickej sieťky, zaradený do radu a vypustený. Budeme sledovať 4 skupiny opeľovačov, a to chrobáky (Coleoptera), motýle (Lepidoptera), blanokrídlovce (Hymenoptera) a muchy (Diptera).

Pomôcky v teréne:
Primerané oblečenie, písacie potreby, poznámkovník, vyučujúci zabezpečí entomologické sieťky a určovacie príručky.

Vyhodnotenie:
Získané údaje o početnosti sa prepíšu do tabuľky. Ďaľšie vyhodnotenie a vizualizácia výsledkov prebehne v programe R 3.0.2. Otestujeme, či je rozdiel v početnosti jednotlivých radov hmyzu preukazný. Výsledky budeme interpretovať v súvislosti s režimom kosenia.

Literatúra:

Macek, J., Beneš, J., Laštůvka & Traxler, L. (2015) Denní motýli IV. (Motýli a housenky střední Evropy). Academia, Praha, 540 pp.

Macek, J., Straka, J, Bogusch, P., Dvořák, L., Bezděčka, P & Tyrner, P. (2010) Blanokřídlí České republiky I. Academia, Praha, 524 pp.

Stiahnuť v .docx: Vply režimu kosenia na početnosť opleľovačov


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405