Výskumný tím inváznej biológie, ekológie a ochrany rýb sa venuje skúmaniu rôznych aspektov biológie a ekológie pôvodných, nepôvodných a inváznych druhov rýb. Vo svojom výskume sa tím snaží aplikovať komplexný pohľad na sladkovodné ekosystémy ako celok s využitím multidisciplinárnych prístupov.

Medzi hlavné hrozby pre diverzitu prirodzených ekosystémov patria invázie nepôvodných druhov rastlín i živočíchov, spolu so stratou (deštrukcia) habitatov, a to vrátane tých, ktoré sú spôsobené zmenou klímy zapríčinenou človekom. Výskumný tím tieto hrozby plne reflektuje, preto jadrom výskumu je skúmanie vplyvu klimatickej zmeny a antropogénnych zásahov (rôzne typy narušenia habitatu) na populácie a spoločenstvá rýb ako aj biologické invázie. Výskumný tím tiež skúma znečistenie vodného prostredia vybranými druhmi kontaminantov (mikropolutanty a mikroplasty) a ich potenciálny dosah na vodnú biotu.

Pri výskume biologických invázií ako modelové organizmy slúžia ryby. Členovia tímu hľadajú súvislosti medzi vlastnosťami inváznych organizmov a ich úspechu v procese invázie, či už pomocou terénneho alebo experimentálneho výskumu. Zameriavajú sa najmä na ich reprodukčné parametre, ekomorfológiu, fenotypovú plasticitu a potravnú analýzu ale aj na vlastnosti invadovaných biotopov a ekosystémov. Zároveň sú invázne populácie rýb skúmané v rôznych fázach invázneho procesu.

Ďalšia oblasť, ktorou sa tím zaoberá je aplikovaný výskum zameraný na ochranu populácií pôvodných druhov rýb. Výskum napomáha k opätovnej reintrodukcii pôvodných populácií rýb a ochrane ich genofondu.

Výskumný tím sa zaoberá aj monitoringom rybích spoločenstiev Slovenskej a Českej Republiky a vyhodnocuje súčasný stav ichtyocenóz a vplyvy, ktoré na ne pôsobia (vplyv rôznych stresorov prítomných v sladkovodných ekosystémoch).

Súčasní členovia tímu:

doc. RNDr. Eva Záhorská, PhD.
Mgr. Barbora Števove, PhD.
Mgr. Kristína Slovák Švolíková, PhD.
Ing. Jiří Křišťan, PhD.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405