Vedúci: RNDr. Pavel Beracko, PhD.

Teórie a princípy formovania metaspoločenstiev v prírodných ekosystémoch

Theories and Principles of Metacommunities Forming in Natural Ecosystems

Jednou z klúčových otázok v ekológii spoločenstvie je “Ako a prečo určité druhy dokážu v prírodných ekosystémoch koexistovať, zatiaľ  čo iné nie?”. Jedným z fundamentálnych mechanizmov riadiacich zloženie a štruktúru spoločenstva je medzidruhová kompetícia zahrňajúca negatívne interakcie medzi dvomi resp. viacerými druhmi. Kompeticný mechanizmus vytvára dynamiku v medzidruhových vzťahoch, ktorej výsledkom je zvyšovanie početnosti jedného resp. viacerých druhov na úkor abundancie ostatných druhov. V extrémnom prípade môže kompetícia vyústiť až k tzv. kompetičnému vylúčeniu, kde slabší taxón zo spoločenstva úplne vymizne. Kompetíciu v spoločenstvách vytvára predovšetkým obmedzená kapacita zdrojov, ktoré prostredie ponúka. V súčasnosti je sformulovaných niekoľko rozdielnych teórii (napr. Teória niky, Neutrálna teória, Koexistenčná teória atď..), ktoré sa snažia vysvetliť mechanizmus a princípy koexistencie taxónov v spoločenstve. Cieľom predmetnej bakalárskej prace je preto priniesť literárny rešerš sumarizujúci viaceré pohľady na formovanie biocenóz, ich porovnanie a kritické zhodnotenie.

Kľúčové slová: ekologická nika, kompetičné vylúčenie, fylogenetická vzdialenosť, diverzita

Literatúra:

Tilman, D. (1981). Tests of resource competition theory using 4 species of Lake Michigan algae. Ecology, 62, 802 – 815.

Chesson, P. (2000). Mechanisms of Maintenance of Species Diversity. Annu. Rev. Ecol. Syst, 31, 343–66. http://doi.org/10.1146/annurev.ecolsys.31.1.343

Hubbell, S. P. (2001). MacArthur and Wilson’s radical theory. The Unified Neutral Theory of Biodiversity and Biogeography, 3–29. http://doi.org/10.1111/j.1939-7445.2005.tb00163.x

Godoy, O., Kraft, N. J. B., & Levine, J. M. (2014). Phylogenetic relatedness and the determinants of competitive outcomes. Ecology Letters, 17(7), 836–844. http://doi.org/10.1111/ele.12289

Godoy, O., & Levine, J. M. (2014). Phenology effects on invasion success: Insights from coupling field experiments to coexistence theory. Ecology, 95(3), 726–736. http://doi.org/10.1890/13-1157.1

Hardin, G. (1960). The Exclusion Competitive Principle. Science, 131(3409), 1292–1297.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405