Vedúci: Mgr. Igor Kokavec, PhD. 

Sériové diskontinuum na rieke Hnilec – hodnotenie vplyvu malých vodných elektrární Stará voda a Švedlár na štruktúru vybraných taxocenóz makrozoobentosu

Serial discontinuum on the Hnilec River – assessing the impact of small hydropower plants Stará voda and Švedlár on the structure of selected taxocoenoses of macroinvertebrates

Vodné nádrže spôsobujú narušenie prirodzenej štruktúry vodných organizmov v rôznej miere, čo závisí od jej typu a parametrov, ale aj geografickej polohy a histórie. Sústava vodných elektrární môže však kumulovať efekt prehradenia, pretože v dôsledku krátkej vzdialenosti medzi nimi nemusí dôjsť k obnove pôvodných parametrov ekosystému. Od miery zmien parametrov súvisiacich s prúdením vody a jej fyzikálno-chemických vlastností sú závislé aj zmeny štruktúry spoločenstiev makrozoobentosu. Cieľom práce bude vyhodnotenie efektu sústavy dvoch malých vodných elektrární postavených na rieke Hnilec na druhové spektrum makrozoobentosu. Elektrárne sú od ústia derivačného kanála MVE Stará voda po hať MVE Švedlár vzdialené od seba len približne 600 m a teda sú potenciálnym objektom pre sledovanie kumulatívneho efektu aj na úrovni spoločenstiev, či populácii jednotlivých taxónov. V rámci riešenia záverečnej práce sa študent oboznámi s laboratórnym spracovaním materiálu a determináciou vzoriek makrozoobentosu – máloštetinavcov, pijavíc, mäkkýšov, ploskulíc a kôrovcov a základným vyhodnotením dát.

Kľúčové slová: lotické biotopy, priečna bariéra, sériové diskontinuum, bentické bezstavovce

Literatúra:

Svitok, M., & Novikmec, M. (2014). Vplyv malej vodnej elektrárne na ekosystém podhorského toku. Technická univerzita vo Zvolene, 97.

Principe, R. E. (2010). Ecological effects of small dams on benthic macroinvertebrate communities of mountain streams (Córdoba, Argentina). In Annales de Limnologie-International Journal of Limnology (Vol. 46, No. 2, pp. 77-91). EDP Sciences.

Camargo, J. A., Alonso, A., & De la Puente, M. (2005). Eutrophication downstream from small reservoirs in mountain rivers of Central Spain. Water Research, 39(14), 3376-3384.

Martínez, A., Larrañaga, A., Basaguren, A., Pérez, J., Mendoza-Lera, C., & Pozo, J. (2013). Stream regulation by small dams affects benthic macroinvertebrate communities: from structural changes to functional implications. Hydrobiologia, 711(1), 31-42.

Jesus, T., Formigo, N., Santos, P., & Tavares, G. R. (2004). Impact evaluation of the Vila Viçosa small hydroelectric power plant (Portugal) on the water quality and on the dynamics of the benthic macroinvertebrate communities of the Ardena river. Limnetica, 23(3-4), 241-255.

Cortes, R. M. V., Ferreira, M. T., Oliveira, S. V., & Godinho, F. (1998). Contrasting impact of small dams on the macroinvertebrates of two Iberian mountain rivers. Hydrobiologia, 389(1-3), 51.

Vannote R.L., Minshall G.W., Cummins K.W., Sedell J.R. & Cushing C.E. 1980. The river continuum concept. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 37 (1): 130–137.

Ward J.V. & Stanford J.A. 1983. The serial discontinuity concept of lotic ecosystems, pp. 29–42. In: Fontaine T.D. & Bartell S.M. (eds), Dynamics of Lotic Ecosystems, Ann Arbor Science Publishers, Ann Arbor, Michigan, 512 pp.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405