Vedúci: Doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.

Podenky (Ephemeroptera) ako indikátory dlhodobých zmien vodných ekosystémov

Mayflies (Ephemeroptera)as indicators of long- term changes of aquatic ecosystems

Podenky (Ephemeroptera) sú starobylým radom okrídleného hmyzu pozostávajúcim z približne 3700 známych druhov patriacich do 400 rodov a 42 čeľadí. Na Slovensku bolo zistených asi 120 druhov, z nich minimálne jedna tretina patrí medzi vzácne a ohrozené druhy. Larvy podeniek obývajú rozličné typy tečúcich aj stojatých vôd a citlivo reagujú na zmeny podmienok prostredia. Preto sú využívané ako indikátory ľudských zásahov do vodných ekosystémov. V súvislosti so zmenami v kvalite vody, regulačnými zásahmi do vodných tokov, či vplyvom klimatických zmien sa zloženie spoločenstiev a rozšírenie jednotlivých druhov neustále menia. V strednej Európe bolo pozorované vymiznutie habitatových špecialistov z veľkých riek a tzv. homogenizácia spoločenstiev podeniek, tzn. nahrádzanie stenoéknych druhov oportunistickými druhmi, prejavujúce sa v stieraní rozdielov v taxonomickom zložení spoločenstiev. Cieľmi práce je:

  1. Spracovať literárny prehľad o rozšírení, ekologických nárokoch a dlhodobých zmenách spoločenstiev podeniek v strednej Európe.
  2. Porovnať rozšírenie vybraných druhov podeniek na Slovensku počas 20. storočia s aktuálnym rozšírením.
  3. Asociovať zmeny v rozšírení druhov a zložení spoločenstiev s druhovými vlastnosťami podeniek a typmi habitatov.

Kľúčové slová: vodný hmyz, rozšírenie, diverzita

Literatúra:

Bauernfeind E., Soldán T., 2012. The mayflies of Europe (Ephemeroptera). Ollerup: Apollo Books, 781 p.

Derka, T., 2003a. Súpis druhov vodných bezstavovcov (makroevertebrát) Slovenska – Ephemeroptera, p. 33-37. In: Šporka, F. (Ed.). Vodné bezstavovce (makroevertebráta) Slovenska, súpis druhov a autekologické charakteristiky. Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, 590 s.

Derka, T., 2003b. Výskyt bezstavovcov (makroevertebrát) v jednotlivých povodiach Slovenska – Ephemeroptera, p. 104-119. In: Šporka, F. (Ed.). Vodné bezstavovce (makroevertebráta) Slovenska, súpis druhov a autekologické charakteristiky. Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, 590 s.

Derka, T., 2005. Podenky (Ephemeroptera) Slovenska – rozšírenie, pôvod, ekológia. Dizertačná práca PrifUK, Bratislava, 150 s.

Elexová, E., Haviar, M., Lešťáková, M., a Šterbáková, S. 2010. Zoznam zistených taxónov na monitorovaných lokalitách vodných útvarov povrchových vôd Slovenska. Časť 1. Bentické bezstavovce. Acta Environmentalica Universitas Comenianae (Bratislava), 18: 1-335.

Elexová, E., Šterbáková, S., Lešťáková, M., Kováč, V., Plachá, M., Bitušík, P., Očadlík, M., Brúderová, T., Vráblová, Z., Haviar, M., 2015. Výsledky monitorovania vodných útvarov povrchových vôd Slovenska. Zoznam taxónov. Vodná auna. Vydal: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava 329 s.

Jacobus, L. M., Macadam, C. R., & Sartori, M., 2019. Mayflies (Ephemeroptera) and their contributions to ecosystem services. Insects, 10(6), 170, 1-26.

Landa, V., Soldán, T. 1989. Rozšíření řádu Ephemeroptera v ČSSR s ohledem na kvalitu vody. Studie ČSAV, 17, Academia, Praha, 172 pp.

Soldán, T., Zahrádková, S., Helešic, J., Dušek, L., Landa, V., 1998. Distributional and quantitative patterns of Ephemeroptera and Plecoptera in the Czech Republic: a possibility of detection of long-term environmental changes of aquatic biotopes. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia 98: 1-305.

Zahrádková, S., Soldán, T., Bojková, J., Helešic, J., Janovská, H., Sroka, P., 2009. Distribution and biology of mayflies (Ephemeroptera) of the Czech Republic: present status and perspectives. Aquatic Insects, 31(sup1), 629-652.

Zedková, B.; Rádková, V.; Bojková, J.; Soldán, T.; Zahrádková, S., 2015. Mayflies (Ephemeroptera) as indicators of environmental changes in the past five decades: A case study from the Morava and Odra River Basins (Czech Republic). Aquat. Conserv.-Mar. Freshw. Ecosyst., 25, 622–638.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405