Vedúca: RNDr. Lucia Strelková, PhD.

Pilotný projekt biologickej regulácie populácií komárov (Culicidae) v CHA Devínske jazero

Pilot project biological control of mosquitoes (Culicidae) in protected area Devínske jazero

Komáre patria do radu dvojkrídlovce (Diptera) a čeľade komárovité (Culicidae). Na svete je známych asi 3500 druhov komárov, u nás je to asi 50 druhov. Komáre radíme medzi ektoparazity a môžu byť pre človeka nebezpečné z hľadiska prenosu rôznych ochorení. Zároveň patria k nesmierne obťažujúcej čeľadi hmyzu nielen pre človeka, ale aj pre zvieratá. V súčasnosti sa bratislavský a trnavský kraj snažia upúšťať od regulácie komárov pomocou chemických látok. V rámci programu Interreg SK-AT je aktuálne realizovaný projekt BAUM 2020, ktorého cieľmi sú posilniť ochranu biodiverzity v slovensko-rakúskom prihraničnom území, zlepšiť kvalitu života obyvateľov, chrániť ich zdravie a vytvoriť základné predpoklady pre zdravý rozvoj regiónu z hľadiska cestovného ruchu. V rámci projektu bude vykonaná pilotná aplikácia biologickej látky Bti rôznymi prostriedkami. Na zhodnotenie efektívnosti použitia biologickej látky je potrebné pravidelné monitorovanie kvantity a kvality komárej populácie na sledovaných lokalitách.

Ciele:

  • Identifikácia a charakteristika testovacieho liahniska
  • Zistenie zmien kvantity lariev komárov v testovanom liahnisku po použití larvicídu
  • Zhodnotenie účinnosti biologickej kontroly na testovanej lokalite použitím rôznych zariadení

Kľúčové slová: larvy, imága, liahniská, záplavy, inundácia

Literatúra:

Becker, N., Petric, D., Zgomba, M., Boase, C., Madon, M., Dahl, C., Kaiser, A. 2010. Mosquitoes and Their Control. Springer, 2. vydanie. Heidelberg, Dordrecht, New York: Springer, 2010. 577 pp. ISBN: 3540928731

Kramář, J. 1958. Fauna ČSR 13. Komáři bodaví – Culicinae. Nakladatelství Československé akademie věd, Praha. 287pp.

Strelková L. 2012. Spoločenstvá komárov (Diptera, Culicidae) v povodí riek Morava a Dunaj. Dizertačná práca. Univerzita Komenského v Bratislave. Bratislava. 111pp + prílohy

Strelková, L., Derka, T., Svetlík, J. 2018. Monitoring potenciálnych liahnisk komárov v Bratislavskom samosprávnom kraji. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava. 26pp + prílohy.

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405