Vedúci: Mgr. Igor Kokavec, PhD.

Kumulatívny efekt malých vodných elektrární: prípadová štúdia Studeného potoka

Cumulative effect of small hydropower plants: a case study of the Studený stream

Malé vodné elektrárne (MVE) narúšajú prirodzenú kontinuitu tečúcich vôd v rôznej miere. To predovšetkým závisí od veľkosti ich vzdutia, typu MVE, veľkosti a typu toku, ale aj od ďalších hydromorfologických zásahov v toku a jeho okolí. Z literatúry vieme, že vplyv vodných stavieb nekončí na úrovni ich hrádze, ale môže byť merateľný ešte niekoľko metrov až kilometrov pod vzdutím (Ellis & Jones 2013). V prípade viacerých vodných tokov sa ale v takej vzdialenosti nachádzajú už ďalšie vodné stavby, ktoré môžu vplyv predchádzajúcej ešte určitým spôsobom modifikovať. Na základe štúdie autorov Kibler & Tullos (2013) je vplyv viacnásobného prehradenia malými vodnými elektrárňami horší v porovnaní s veľkými vodnými elektrárňami, keď berieme do úvahy množstvo vyrobenej elektrickej energie. V podmienkach Slovenska ešte takáto štúdia kumulatívneho vplyvu viacnásobného prehradenia malými vodnými elektrárňami nebola realizovaná.

Studený potok je významným ľavostranným prítokom Oravy s dĺžkou približne 26,7 km. Potok preteká cez obce Zuberec, Habovka, Oravský Biely Potok a Podbiel. Bolo na ňom vybudovaných 5 MVE v úseku 11,5 km od vtoku do rieky Orava. Cieľom diplomovej práce bude vyhodnotiť vplyv viacnásobného prehradenia na abiotické environmentálne parametre toku ako aj vplyv na spoločenstvá bentických bezstavovcov.

Hlavný vedecký cieľ projektu: Vyhodnotiť efekt piatich malých vodných elektrární nachádzajúcich sa pozdĺž Studeného potoka v úseku 11,5 km na biotické a abiotické parametre ekosystému vodného toku.

Kľúčové slová: efekt sériovej diskontinuity, taxocenózy bentických bezstavovcov, hodnotenie ekologickej kvality

Literatúra:

Bonnell, S., & Storey, K. (2000). Addressing cumulative effects through strategic environmental assessment: a case study of small hydro development in Newfoundland, Canada. Journal of Environmental Assessment Policy and Management, 2(04), 477-499.

Camargo, J. A., Alonso, A., & De la Puente, M. (2005). Eutrophication downstream from small reservoirs in mountain rivers of Central Spain. Water Research, 39(14), 3376-3384.

Cortes, R. M. V., Ferreira, M. T., Oliveira, S. V., & Godinho, F. (1998). Contrasting impact of small dams on the macroinvertebrates of two Iberian mountain rivers. Hydrobiologia, 389(1-3), 51.

Jesus, T., Formigo, N., Santos, P., & Tavares, G. R. (2004). Impact evaluation of the Vila Viçosa small hydroelectric power plant (Portugal) on the water quality and on the dynamics of the benthic macroinvertebrate communities of the Ardena river. Limnetica, 23(3-4), 241-255.

Kibler, K. M., & Tullos, D. D. (2013). Cumulative biophysical impact of small and large hydropower development in Nu River, China. Water Resources Research, 49(6), 3104-3118.

Martínez, A., Larrañaga, A., Basaguren, A., Pérez, J., Mendoza-Lera, C., & Pozo, J. (2013). Stream regulation by small dams affects benthic macroinvertebrate communities: from structural changes to functional implications. Hydrobiologia, 711(1), 31-42.

Principe, R. E. (2010). Ecological effects of small dams on benthic macroinvertebrate communities of mountain streams (Córdoba, Argentina). In Annales de Limnologie-International Journal of Limnology (Vol. 46, No. 2, pp. 77-91). EDP Sciences.

Svitok, M., & Novikmec, M. (2014). Vplyv malej vodnej elektrárne na ekosystém podhorského toku. Technická univerzita vo Zvolene, 97.

Vaikasas, S., Bastiene, N., & Pliuraite, V. (2015). Impact of small hydropower plants on physicochemical and biotic environments in flatland riverbeds of Lithuania. Journal of Water Security, 1(1), 1-13.

Xiaocheng, F., Tao, T., Wanxiang, J., Fengqing, L., Naicheng, W., Shuchan, Z., & Qinghua, C. (2008). Impacts of small hydropower plants on macroinvertebrate communities. Acta Ecologica Sinica, 28(1), 45-52.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405