Vedúci: RNDr. Pavel Beracko, PhD.

Krasové pramene – ostrovy v riečnom kontinuu

Karstic Springs – Islands in River Continuum

V prostredí riečnej krajiny predstavujú pramene ekologicky a priestorovo izolované habitaty tzv. “vodné ostrovy”, ktorých miera ostrovnosti je daná rozdielnosťou environmentálnych podmienok panujúcich v samotnom prameni a podpramennej časti toku. V krasovom prostredí je ekologická izolovanosť samotného prameňa od pramenného toku definovaná predovšetkým rozdielmi v teplotnom režime, v hodnotách obsahu O2 resp. CO2, v hodnotách pH a v oxidačno-redukčnom potenciáli. Podľa teórie ostrovnej biogeografie – ETIB (MacArthur & Wilson 1963) práve izolovanosť spolu s veľkosťou habitatu sú najdôležitejším prediktormi taxonomickej diverzity a štrukturálneho zloženia spoločenstva. Aj napriek tomu, že mnohé štúdie (napr. Cantonati et al. 2012, Teittinen & Soininen 2015) považujú pramene za ostrovy v riečnom kontinuu, len v málo z nich sa explicitne testoval mechanizmus formovania ich spoločenstiev v kontexte predpokladov ETIB.

Kľúčové slová: krenon, environmentalna izolovanosť, vyvieračka, biodiverzita

Literatúra:

MacArthur, R.H. and E.O. Wilson (1963). An equilibrium theory of insular biogeography. Evolution 17: 373-387.

Cantonati, M., Füreder, L., Gerecke, R., Jüttner, I., Cox, E.J., 2012. Crenic habitats, hotspots for freshwater biodiversity conservation: Toward an understanding of their ecology. Freshw. Sci. 31, 463–480. https://doi.org/10.1899/11-111.1

Hubbell, S. P. (2001). MacArthur and Wilson’s radical theory. The Unified Neutral Theory of Biodiversity and Biogeography, 3–29.

Botosaneanu (ed.): Studies in Crenobiology. The Biology of Springs and Springbrooks. Backhuys Publishers, Leiden 1998, 261 pp. ISBN 90‐73348‐04‐8

Dumnicka, E., Galas, J., Jatulewicz, I., Karlikowska, J., Rzonca, B.O., 2013. From spring sources to springbrook: changes in environmental characteristics and benthic fauna. Biologia 68 (1), 142–149


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405