Hydrobiological team

The members of the hydrobiological team deal mainly with the ecology of watercourses, in a smaller rate other freshwater ecosystems, from the ecosystem level, through communities to populations, focusing mainly on insects and the permanent fauna of benthic macroscopic invertebrates (macroinvertebrates). The focus of the research is mainly the impact of different types of anthropogenic activities (land use, deforestation, erosion, regulation of watercourses, acidification, pollution, etc.) on the communities of benthic macroinvertebrates. Members of the hydrobiological team also deal with the taxonomy of several groups of aquatic invertebrates and the description of new taxa, especially aquatic insects. Members of the hydrobiological team participated in the development of methods for assessing the ecological status of watercourses in Slovakia and in the implementation of directive 2000/60/ES of the European Parliament and of the Council from 23th October 2000 (the so-called Water Framework Directive).
A project currently in progress focus on the study of the benthic macroinvertebrates communities at karst springs, the environmental factors that shape them and the ecological adaptations of selected taxa to this specific environment.
An important part of the team members' work is to educate the public in the field of ecology, hydrobiology and protection of watercourses, participation in advisory boards and commissions at the Ministry of Environment of the Slovak Republic, State Nature Conservation of the Slovak Republic, etc., in order to contribute as experts to the protection of ecosystems of watercourses and wetlands in Slovakia.
The research is mainly focused on the territory of Slovakia, but we also operate in other European countries and in tropical South America. In South-eastern Venezuela, we study aquatic insects at the top plateaus of Table Mountains of the Guyanese Highlands and the impact of deforestation on aquatic ecosystems.

Members:
Doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.
RNDr. Pavel Beracko, PhD.
RNDr. Zuzana Čiamporová Zaťovičová, PhD.
Prof. RNDr. Iľja Krno, DrSc.

PhD. students:
Mgr. Patrik Macko
Mgr. Ondrej Vargovčík
Mgr. Michaela Šamulková
Mgr. Kornélia Tuhrinová

Ongoing projects:
 Obsahová inovácia a tvorba vysokoškolskej učebnice predmetu Ekosystémy
Zeme (KEGA 016-UK-04/2019, vedúci doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.)
 Bentický život v krasových prameňoch: Ekologická izolovanosť pramenného habitatu,
funkčné zloženie a fylogenetická diverzita bentických organizmov (VEGA)
Successfully completed projects:

 Štruktúra spoločenstiev a životné stratégie makrozoobentosu v krasových prameňoch
Západných Karpát. (VEGA, projekt č. 1/0255/15, 2015-18, vedúci Doc. RNDr.
Tomáš Derka, PhD.)
 (VEGA, projekt č. , 1/0119/16, 2016-19, vedúci Prof. RNDr. Iľja Krno, DrSc.)
 Najväčšie pieskovcové jaskyne sveta na stolových horách vo Venezuele: ich vznik,
hydrogeochemický režim a genéza ich unikátnych opálových speleotém. (APVV,
projekt č. 14-0276,  2015-2017, vedúci Doc. RNDr. Roman Aubrecht, CSc.
 Štruktúry cenóz v závislosti od prírodných a antropických faktorov. (VEGA, projekt č.
1/5013/98, 1998-2000, vedúci RNDr. Jozef Halgoš, DrSc.)
 Limnológia horských vodných tokov Východných Karpát. (VEGA, projekt č.
1/6275/99,1999-2001, vedúci Doc. RNDr. Peter Bitušík, CSc.)
 Ekológia a biodiverzita vodného hmyzu zo skupiny Exopterygota (Hinton, 1963) na
Slovensku. (VEGA, projekt č. 1/7032/20, 2000-2002, vedúci Doc. RNDr. Iľja Krno,
DrSc.)
 Pôvodnosť vodných biotopov indikovaná štruktúrou vybraných taxocenóz
bioty. (VEGA, projekt č. 1/8200/01, 2001-2003, vedúci RNDr. Jozef Halgoš, DrSc.)
 Spoločenstvá vodných bezstavovcov a makrofýt a ich využitie pre genofondové rezervy
a hodnotenie narušenosti biotopov. (VEGA, projekt č. 1/1291/04, 2004-2006, vedúci
Doc. RNDr. Jozef Halgoš, DrSc.)
 Ekológia, morfológia, biodiverzita a rozšírenie vodného hmyzu v karpatskom a
panónskom bioregióne. (VEGA, projekt č. 1/1292/04 , 2004-2006, vedúci Doc. RNDr.
Iľja Krno, DrSc.)
 STAR – Standardization of River Classifications: Framework method for calibrating
different biological survey results against ecological quality classifications to be
developed for the Water Framework Directive. (5. rámcový program EÚ, projekt č.
STAR/NAS EVK1-2002-00534, 2003-2004, vedúci Doc. RNDr. Iľja Krno, DrSc.)
 Dlhodobé zmeny v spoločenstvách hydrobiontov panónskeho a karpatského
regiónu. (VEGA, projekt č. 1/4353/07, 2007-2009, vedúci Prof. RNDr. Jozef Halgoš,
DrSc.)
 Autekológia, produkcia a taxonómia vybraných skupín makrozoobentosu. (VEGA,
projekt č. 1/4355/07, 2007-2009, vedúci Doc. RNDr. Iľja Krno, DrSc.)
 Najväčšie pieskovcové jaskyne sveta na stolových horách vo Venezuele: ich vznik,
hydrogeochemický režim a genéza ich unikátnych opálových speleotém. (APVV,
projekt č. 0251-07, 2008-2010, vedúci Doc. RNDr. Roman Aubrecht, CSc.)
 Formovanie vodnej a príbrežnej bioty v horských ekosystémoch v podmienkach
klimatických zmien a ich katastrofických prejavov. (VEGA, projekt č. 2/0059/09,
2009-2011, vedúci Prof. RNDr. Jozef Halgoš, DrSc.)
 Taxonómia a fylogenéza rodu Jolyelmis Spangler & Faitoute zo stolových hôr vo
Venezuele (Insecta: Coleoptera: Elmidae). (VEGA, projekt č. 1/0268/10, 2010-2011,
vedúci Doc. RNDr. Ján Kodada, CSc.)
 AQUAWIS Voda prameň života a poznania (medzinárodný environmentálno-edukačný
projekt, 2008 – 2010, vedúca Doc. RNDr. Eva  Bulánková, CSc.)
 Obnova biodiverzity tropických lesných ekosystémov. (APVV, projekt č. 0213-10,
2011-2014, vedúci RNDr. Fedor Čiampor, PhD.)
 Vplyv krajiny na ekosystémy tečúcich vôd. (VEGA, projekt č. 1/0705/11, 2011-2014,
vedúci Prof. RNDr. Iľja Krno, DrSc.)
 Vplyv dlhodobých zmien na riečne kontinuum (diskontinuum) veľkých slovenských
riek. (VEGA, projekt č. 1/0176/12, 2012 – 2015, vedúci Prof. RNDr. Jozef Halgoš,
DrSc.)

 Život a voda – modelové aplikácie a námety k výučbe biológie na
gymnáziách. (KEGA, projekt č. 073UK-4/2012, 2012-2014, vedúca Doc. RNDr. Eva
Bulánková, CSc.)


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405