Hodnotenie ekologického stavu vodných tokov Štavnických vrchov na základe bentických bezstavovcov (makrozoobentosu)

Vyučujúci: Tomáš Derka, Jakub Cíbik

Bentické bezstavovce predstavujú pestrú skupinu živočíchov, ktoré sa adaptovali na život na dne oceánov, riek a jazier. Podľa veľkosti rozlišujeme mikrozoobentos do 0,1 mm, mezozoobentos (0,1-1 mm) a makrozoobentos (nad 1 mm). V kontinentálnych vodách spoločenstvám makrozoobentosu zvyčajne dominujú larvy vodného hmyzu, početné sú aj obrúčkavce, mäkkýše, ploskulice, pijavice, kôrovce. Tieto živočíchy rôzne citlivo reagujú na vlastnosti prostredia, ktoré obývajú, preto sa využívajú na hodnotenie ekologického stavu vodných tokov. Niektoré taxonomické skupiny sú citlivými indikátormi znečistenia (napríklad pošvatky), iné obsahujú množstvo tolerantných druhov (pakomáre, máloštetinavce). Pri hodnotení ekologického stavu vodných tokov sa zvyčajne vychádza z údajov o druhovom zložení spoločenstva a ekologických nárokoch jednotlivých druhov. Je to odborne náročná práca pre špecialistov. Vyžaduje usmrtenie živočíchov a následnú prácu v laboratóriu vybavenom mikroskopmi. Existujú však aj jednoduchšie metódy, pri ktorých postačuje determinácia na úroveň čeľadí, ktorá sa dá po zaškolení s vhodným determinačným kľúčom zvládnuť priamo v teréne. Použitie takýchto metód si overíme pri tomto experimente. Okrem toho sa naučíme stanovovať niektoré základné environmentálne parametre prostredia vodného toku.

Ciele práce:

  1. Na základe rýchleho hodnotenia spoločenstva makrozoobentosu určiť ekologický stav vybraného úseku vodného toku pomocou modifikovaného BMWP indexu.
  2. Porovnaním výsledkov viacerých (pod)skupín študentov určiť efektívnosť vzorkovania rôznych študentov a stanoviť minimálny čas potrebný na odber reprezentatívnej vzorky makrozoobentosu.

Metódy:

Študenti budú rozdelení do skupín po 2-3 osobách. Každá skupina bude hodnotiť environmentálne parametre prostredia: rýchlosť prúdu, šírka a hĺbka toku, prietok, teplota, substrát, vertikálna diverzita koryta, brehové porasty ap. a odoberať kvalitatívne vzorky makrozoobentosu kopacou technikou za pomoci hydrobiologickej sieťky. Každá skupina urobí 3-5 odberov po 1 minúte. Hneď po každom odbere bude živý odobratý materiál determinovaný na úroveň rodu alebo čeľade a výsledky zaznamenané. Dáta popoludní spracujeme a vyhodnotíme pomocou príslušných programov (Asterics, PAST).

Pomôcky nevyhnutné v teréne:

Primerané oblečenie, gumáky, písacie potreby, notebook (aspoň jeden v skupine). Ďalšie pomôcky (stoly, stoličky, lupy, sieťky, misky, pinzety, určovacie kľúče) prinesú vyučujúci, vrátane gumákov pre tých, ktorí ich nemajú.

Vyhodnotenie:

Vyhodnotenie diverzity makrozoobentosu v jednotlivých odberoch, stanovenie minimálnej veľkosti vzorky. Vyhodnotenie environmentálnych parametrov hodnotiteľmi z jednotlivých skupín, porovnanie výsledkov. Vyhodnotenie ekologického stavu sledovaných tokov na základe indexu BMWP: získané dáta budú hodnotené po jednotlivých odberoch, sumárne všetky odbery za (pod)skupiny a celkovo za celú skupinu. Výsledky budú porovnané a budú diskutované príčiny zistených rozdielov. Na základe týchto výsledkov bude stanovená minimálna veľkosť reprezentatívnej vzorky. V prípade, že bude zistený zhoršený ekologický stav, študenti budú hľadať príčiny a navrhovať opatrenia na zlepšenie.

Literatúra:

Beracko P., Bulánková E., Čejka T., Čiampor F., Čiamporová Zaťovičová Z., Derka T., Kokavec I., Krno I., Reduciendo Klementová B., Rogánska A., Rúfusová A., Svitok M., Šporka F. 2017: Bentické bezstavovce a ich biotopy. Vydala: Univerzita Komenského v Bratislave,

http://www.ekologiauk.sk/wp-content/uploads/2017/12/Benticke_bezstavovce_a_ich_biotopy_Def..pdf https://www.projektovecentrumprifuk.sk/aquawis/aqua/vystupy/Digitalny_kluc.pdf

https://www.projektovecentrumprifuk.sk/aquawis/aqua/vystupy/Slovnik_limnol_pojmov.pdf

https://www.projektovecentrumprifuk.sk/aquawis/aqua/vystupy/Digitalny_kluc.pdf

https://www.projektovecentrumprifuk.sk/aquawis/aqua/vystupy/Sladkovodne_ekosystemy.pdf

https://www.projektovecentrumprifuk.sk/aquawis/aqua/index.php?id=73