Vedúci: Mgr. Patrik Macko

Genetická variabilita a kryptická diverzita európskych zástupcov podeniek (Ephemeroptera)

Genetic variability and cryptic diversity of European representatives of mayflies (Ephemeroptera) 

Podenky (Ephemeroptera) reprezentujú malý ale dôležitý rad amfibiotického hmyzu, ktorý je zdrojom širokej škály ekosystémových služieb a pevnou súčasťou protokolov využívaných pri biomonitoringu sladkovodných ekosystémov. Pomerne dlhá história výskumu podeniek Európy z nej do dnešného dňa robí jednu z najviac preskúmaných oblastí a podľa posledného cheklistu sa v Euorópe udáva výskyt 369 druhov z 48 rodov a 19 čeľadí (Bauernfeind & Soldán 2012). Vedecké pokroky súvisiace s objavením polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) a možnosti DNA sekvenovania umožnili efektívne stanovovanie genetickej variability organizmov vrátane podeniek, ktorá prináša cenné informácie o miere populačnej adaptability, a zároveň má významný vplyv na viacero ekologických procesov. V množstve fylogenetických, fylogeografických a populačno-genetických prác sa zároveň čoraz viac stretávame s často a priori neočakávanými tzv. skrytými alebo kryptickými líniami. Viaceré z nich boli zaznamenané aj u európskych zástupcov podeniek a to najmä v rode Baetis Leach, 1815 (napr. Williams a kol. 2006; Leys a kol. 2016, Ståhls a Savolainen 2007),  Rhithrogena Eaton, 1881 (Vuataz a kol. 2011, 2016) či u široko rozšíreného druhu Cloeon dipterum (Linnaeus, 1761) (Rutschmann a kol. 2014). Cieľom bakalárskej práce tak bude zosumarizovať doterajšie poznatky o genetickej variabilit a kryptickej diverzite európskych zástupcov podeniek a bližšie priblížiť príčiny vzniku a existencie kryptických taxónov.

Kľúčové slová: podenky, genetická variabilita, kryptická diverzita  

Literatúra:

Bauernfeind, E. & Soldán, T. (2012). The Mayflies of Europe (Ephemeroptera). Apollo, Ollerup, Brill, 25-42.

Leys, M., Keller, I., Räsänen, K., Gattolliat, J. L. & Robinson, C. T. (2016). Distribution and population genetic variation of cryptic species of the Alpine mayfly Baetis alpinus (Ephemeroptera: Baetidae) in the Central Alps. BMC evolutionary biology16(1), 1-15.

Rutschmann, S., Gattolliat, J. L., Hughes, S. J., Báez, M., Sartori, M. & Monaghan, M. T. (2014). Evolution and island endemism of morphologically cryptic Baetis and Cloeon species (Ephemeroptera, Baetidae) on the Canary Islands and Madeira. Freshwater Biology, 59(12), 2516-2527.

Ståhls, G. & Savolainen, E. (2008). MtDNA COI barcodes reveal cryptic diversity in the Baetis vernus group (Ephemeroptera, Baetidae). Molecular phylogenetics and evolution46(1), 82-87.

Vuataz, L., Rutschmann, S., Monaghan, M. T. & Sartori, M. (2016). Molecular phylogeny and timing of diversification in Alpine Rhithrogena (Ephemeroptera: Heptageniidae). BMC evolutionary biology, 16(1), 194.

Vuataz, L., Sartori, M., Wagner, A. & Monaghan, M. T. (2011). Toward a DNA taxonomy of Alpine Rhithrogena (Ephemeroptera: Heptageniidae) using a mixed Yule-coalescent analysis of mitochondrial and nuclear DNA. PLoS One, 6(5), e19728.

Williams, H. C., Ormerod, S. J. & Bruford, M. W. (2006). Molecular systematics and phylogeography of the cryptic species complex Baetis rhodani (Ephemeroptera, Baetidae). Molecular phylogenetics and evolution, 40(2), 370-382.

 

 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405