Ekologický význam vodných makrofytov pri hodnotení stavu biotopov

Vyučujúci: Kubalová Silvia, Hrabovský Michal (Katedra botaniky PríF UK)

Úvod:
Mokrade v okolí veľkých miest tvoria významné prvky krajinnej štruktúry a môžu výrazne prispievať k zlepšovaniu kvality životného prostredia danej sídelnej jednotky. Na druhej strane sú však atakované rôznymi antropickými zásahmi počnúc protipovodňovými opatreniami a rekreačnými aktivitami končiac. Niektoré z nich sú tiež antropogénneho pôvodu, čo však automaticky neznamená, že sú nevhodným biotopom pre vodné organizmy, vrátane rastlín. Pravobrežná inundácia slovenského úseku Dunaja na pomerne malom území ponúka možnosť skúmať rôzne typy vodných biotopov – prírodných aj antropogénnych, v rozličných štádiách zazemňovania, rôznorodo ovplyvňovaných človekom. Zhodnotenie vegetačnej zložky týchto biotopov môže preto poskytnúť dôležité informácie o faktoroch prostredia a ich dynamike, a tým prispieť k posúdeniu celkového ekologického stavu daného vodného biotopu. Špecifikom vybraného modelového územia je výskyt niektorých vzácnych a ohrozených druhov vodných rastlín, ktoré sú na Slovensku, resp. na Podunajskej nížine známe iba z malého počtu lokalít.

Cieľ:
Zistiť štruktúru porastov vodných rastlín vo vzťahu k ekologickým faktorom na modelovom území pravobrežnej inundácie Dunaja (Bratislava: Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo).

Metódy:
Kohlerova metóda mapovania makrofytov (= štandardizovaná metóda na posúdenie ekologického stavu vôd pomocou vodných makrofytov).

Pomôcky nevyhnutné v teréne:
Primerané oblečenie, obuv vhodná do vlhkého až mokrého prostredia (gumové čižmy po kolená sú vítané), písacie potreby, terénny formulár (prinesie pedagóg), určovací kľúč (prinesie pedagóg), fotoaparát/mobil (aspoň jeden na fotodokumentáciu v skupine).
Okrem toho nezabudnúť na ochranné prostriedky proti slnku/dažďu, krvilačnému hmyzu a samozrejme koronavírusu.

Úlohy:

  1. Terénny prieskum vybranej lokality pomocou Kohlerovej metódy mapovania makrofytov (www.midcc.at) vrátane zaznamenania vybraných fyzikálno-chemických parametrov.
  1. Spracovanie a analýza výsledkov. (podrobné inštrukcie a podklady dostanú študenti priamo v teréne)

Zraz študentov:

Skupina č. 1: utorok 15. september o 9.00 na brehu Chorvátskeho ramena pri Nemocnici Antolská (pri moste cez rameno na ulici Antolská)

Skupina č. 2: streda 16. september o 9.00 na brehu Chorvátskeho ramena pri Nemocnici Antolská (pri moste cez rameno na ulici Antolská)

Skupina č. 3: štvrtok 17. september o 9.00 Rusovce, autobusová zastávka Gaštanová aleja

Stiahnuť v .docx: Ekologický význam vodných makrofytov pri hodnotení stavu biotopov


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405