Vedúci: Doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.

Ekológia a molekulárna diverzita podenky Arthroplea congener Bengtsson, 1909

Ecology and molecular diversity of mayfly Arthroplea congener Bengtsson, 1909

Arthroplea congener je výnimočný druh podenky z čeľade Arthropleidae, do ktorej patria iba dva druhy: palearktická A. congener a nearktická A. bipunctata. Larvy majú ústne orgány špecifického tvaru. Predĺžené prvé články čeľustných hmatadiel vybiehajú za hlavu až k stredohrudi, extrémne dlhé, tenké a kosákovite zahnuté druhé články sú porastené dlhými tenkými chĺpkami. Čeľustné hmatadlá sú uspôsobené predovšetkým na filtrovanie potravy, ktorou sú najmä detrit a drobné kôrovce a vírniky. V obrane dokážu mohutný záber čeľustných hmatadiel použiť na plávanie. A. congener obýva súvislý areál od Škandinávie cez severné Rusko až po západnú Sibír, kde je typickým nížinným druhom. Okrem toho sa vyskytovala vo Veľkej Británii a v strednej Európe v Nemecku, Rakúsku, Česku a  na Slovensku, kde obýva lokality od nížin po asi 800 m n.m. (Bauernfeind a Soldán 2012). Jediná známa populácia u nás žije v NPR Jurský Šúr. Balthasar (1937) ju opísal ako samostatný druh A. frankenbergeri avšak . Landa (1954) dospel k záveru, že sa jedná o A. congener. Populácia v Jurskom Šúri je teda vzácnym glaciálnym reliktom, nie stredoeurópskym endemitom. Vývin lariev A. congener je rýchly a krátky, trvá asi dva mesiace. V Šúri sa objavujú pravdepodobne niekedy v apríli a miznú začiatkom júna. Zvyšok roka strávia vo vaječnej diapauze. V severnej Európe je vývin posunutý, prebieha od začiatku mája do júla, niekde do augusta (Bauernfeind a Soldán 2012). Objavenie početnej populácie v Jurskom Šúri je príležitosťou pre štúdium ekológie lariev ako aj molekulárnej diverzity populácie a identifikovanie rozdielov vo vybraných molekulárnych markeroch A. congener v Jurskom Šúri a na iných európskych lokalitách.

Cieľmi práce je:

  1. Charakterizovať vývinový cyklus a potravu lariev
  2. Stanoviť molekulárnu diverzitu populácie v Jurskom Šúri
  3. Identifikovať rozdiely vo vybraných molekulárnych markeroch medzi populáciami A. congener v Jurskom Šúri a inde v Európe
  4. Bližšie charakterizovať genetickú štruktúru populácií v Jurskom Šúri
  5. Navrhnúť opatrenia na ochranu reliktnej populácie v Jurskom Šúri

Literatúra:

Balthasar V., 1937. Arthropleidae, eine neue Famielie der Ephemeropteren. Zool. Anz. 120: 204-230.

Bauernfeind E., Soldán T., 2012. The Mayflies of Europe (Ephemeroptera). Apollo Books, Ollerup, 781 pp.

Krno I., 1993. Podenky (Ephemeroptera) a pošvatky (Plecoptera) prírodnej rezervácie Svätojurský Šúr. Biológia, Bratislava 48: 513-518.

Landa V. ,1954. K výskytu severských druhů jepic v Československu. Čas. Čs. spol. ent. 51: 225-236.

Landa V., 1969. Fauna ČSSR. Jepice – Ephemeroptera. Academia, Praha, 352 pp.

Soldán T., 1979. Struktur and Funktion der Maxillarpalpen von Arthroplea congener (Ephemeroptera, Heptageniidae). Acta Entomologica Bohemoslovaca 76: 353-368.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405