Vedúci: Mgr. Igor Kokavec, PhD.

Efekt revitalizácie rieky Rudava na diverzitu makrozoobentosu

Effect of the revitalization of the Rudava River on the diversity of macroinvertebrates

Vodné toky prechádzajú vodohospodárskymi úpravami, ktoré zabezpečujú zlepšenie funkcií riečnych ekosystémov vo viacerých smeroch. Obnovenie pozdĺžnej riečnej kontinuity, vertikálnej a laterálnej konektivity, transportu hmoty, prutiprúdovej migrácie živočíchov, retenčnej a samočistiacej schopnosti sú jednými z hlavných dôvodov rozsiahlych revitalizačných zásahov, z ktorých mnohé sú dôležité pre zachovanie biotopov ako sú mokrade, lužné lesy a riečne ramená, ale aj samotných vodných tokov. S týmito zmenami dochádza zároveň k zmene štruktúry spoločenstva vodných živočíchov. Dodnes bolo realizovaných viacero revitalizačných opatrení rôznych vodných biotopov nielen v Európe, ale aj u nás a práve revitalizácia Rudavy patrí k pilotnému projektu revitalizácie úseku vodného toku. Rieka Rudava je unikátna svojim piesčitým charakterom dna a meandrujúcim korytom, avšak jej dolný úsek pri obci Veľké Leváre bol zregulovaný do priameho koryta a opevnený betónovými panelmi. V roku 2022 došlo k revitalizačným opatreniam – odstráneniu brehového opevnenia a zmeandrovaniu koryta rieky na 2,2 km úseku toku. Cieľom záverečnej práce bude vyhodnotenie vplyvu revitalizácie Rudavy na štruktúru spoločenstiev makrozoobentosu porovnaním pred-revitalizačného a post-revitalizačného stavu.

Kľúčové slová: renaturalizácia, nížinná rieka, meander, bentické bezstavovce, diverzita, Rudava

Literatúra:

Derka, T., Kováčová, J., & Bulánková, E. (2001). Význam substrátu pre štruktúru vybraných taxocenóz makrozoobentosu rieky Rudava. Folia faunistica Slovaca, 6, 59-68.

Griffith, M. B., & McManus, M. G. (2020). Consideration of spatial and temporal scales in stream restorations and biotic monitoring to assess restoration outcomes: A literature review, part 2. River research and applications, 36(8), 1398-1415.

Haase, P., Hering, D., Jähnig, S. C., Lorenz, A. W., & Sundermann, A. (2013). The impact of hydromorphological restoration on river ecological status: a comparison of fish, benthic invertebrates, and macrophytes. Hydrobiologia, 704(1), 475-488.

Harrison, S. S. C., Pretty, J. L., Shepherd, D., Hildrew, A. G., Smith, C., & Hey, R. D. (2004). The effect of instream rehabilitation structures on macroinvertebrates in lowland rivers. Journal of Applied Ecology, 41(6), 1140-1154.

Jähnig, S. C., Brunzel, S., Gacek, S., Lorenz, A. W., & Hering, D. (2009). Effects of re‐braiding measures on hydromorphology, floodplain vegetation, ground beetles and benthic invertebrates in mountain rivers. Journal of Applied Ecology, 46(2), 406-416.

Krno, I., Bulánková, E., & Halgoš, J. (1994). Macrozoobenthos of the Morava river basin and tributaries of the Morava. Ekologia(Bratislava) Suppl. 1, 63-76.

Leps, M., Sundermann, A., Tonkin, J. D., Lorenz, A. W., & Haase, P. (2016). Time is no healer: Increasing restoration age does not lead to improved benthic invertebrate communities in restored river reaches. Science of the Total Environment, 557, 722-732.

Lüderitz, V., Jüpner, R., Müller, S., & Feld, C. K. (2004). Renaturalization of streams and rivers—the special importance of integrated ecological methods in measurement of success. An example from Saxony-Anhalt (Germany). Limnologica, 34(3), 249-263.

Obolewski, K. T., Strzelczak, A., Astel, A. M., & Sawczyn, J. (2013). Short-Term Effects of Stream Restoration and Management on Macroinvertebrate Communities in Lowland Streams. International Journal of Engineering Research and Development, 6(4), 122-131.

Zigann, J. M., Gersberg, R. M., & Lüderitz, V. (2023). Effects of Deadwood on Macroinvertebrate Assemblages in Three Sand-Type Lowland Streams. Ecologies, 4(1), 88-105.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405