Vedúci: Mgr. Igor Kokavec, PhD.

Druhové vlastnosti makrozoobentosu ako nástroj hodnotenia ekologickej integrity prehradených podhorských vodných tokov

Macroinvertebrate species traits as a tool for the assessment of ecological integrity of dammed submountain  streams

Ekologickú integritu vodného toku možno jednoducho nazvať ako jej „zdravotný stav“, z ktorého sa nepriamo dozvedáme možné „ochorenia“, ktorými rieka trpí. Ako krvný obraz u ľudí, štruktúra spoločenstiev vodných organizmov dokáže podobne vypovedať o možných následkoch ľudskej činnosti na riečny ekosystém. A to práve vďaka rozmanitosti nielen taxonomickej, ale aj funkčnej. Kým v prípade taxonomickej diverzity hovoríme o druhovom zložení, v prípade funkčnej diverzity hovoríme o rôznych vlastnostiach druhov spojených s ich environmentálnymi preferenciami, toleranciou k narušeniam, či fyziologických a biologických charakteristík, ktoré prelínajú taxonomickú príslušnosť organizmov.

V súčasnosti sú však riečne ekosystémy ovplyvňované mnohonásobne a v mnohých prípadoch je zložité oddeliť jeden efekt od druhého. V relatívne nerarušených úsekoch vodných tokov, čo predstavuje najmä horská a podhorská zóna, je možné odfiltrovať aj vplyv jedného konkrétneho efektu. V našom prípade sme sa zamerali na vplyv prehradenia vodných tokov derivačnými malými vodnými elektrárňami. Cieľom diplomovej práce je vyhodnotiť ako vybrané taxonomické a funkčné metriky spoločenstiev makrozoobentosu reflektujú prehradenie vodných tokov podhorského charakteru. Riešenie práce nadviaže na výsledky predchádzajúcich záverečných prác, avšak prinesie aj nové, originálne poznatky o vplyve ďalších MVE. Významným výsledkom práce bude zovšeobecnenie vplyvov MVE na Slovensku na základe syntézy získaných aj nových poznatkov.

Kľúčové slová: ekologický stav, bentické bezstavovce, malé vodné elektrárne, fragmentácia, druhové črty

Literatúra:

Castela, J., Ferreira, V., & Graça, M. A. (2008). Evaluation of stream ecological integrity using litter decomposition and benthic invertebrates. Environmental Pollution, 153(2), 440-449.

Clapcott, J. E., Collier, K. J., Death, R. G., Goodwin, E. O., Harding, J. S., Kelly, D., … & Young, R. G. (2012). Quantifying relationships between land‐use gradients and structural and functional indicators of stream ecological integrity. Freshwater Biology, 57(1), 74-90.

Doledec, S., & Statzner, B. (2008). Invertebrate traits for the biomonitoring of large European rivers: an assessment of specific types of human impact. Freshwater biology, 53(3), 617-634.

Dolédec, S., & Statzner, B. (2010). Responses of freshwater biota to human disturbances: contribution of J-NABS to developments in ecological integrity assessments. Journal of the North American Benthological Society, 29(1), 286-311.

Feio, M. J., & Dolédec, S. (2012). Integration of invertebrate traits into predictive models for indirect assessment of stream functional integrity: a case study in Portugal. Ecological Indicators, 15(1), 236-247.

Jacks, F., Milošević, D., Watson, V., Beazley, K. F., & Medeiros, A. S. (2021). Bioassessment of the ecological integrity of freshwater ecosystems using aquatic macroinvertebrates: the case of Sable Island National Park Reserve, Canada. Environmental Monitoring and Assessment, 193(5), 1-16.

Martínez, A., Larrañaga, A., Basaguren, A., Pérez, J., Mendoza-Lera, C., & Pozo, J. (2013). Stream regulation by small dams affects benthic macroinvertebrate communities: from structural changes to functional implications. Hydrobiologia, 711(1), 31-42.

Mbaka, J. G. (2015). Biomonitoring with Organism Traits and Impacts of Small Impoundments on Stream Ecological Integrity and Food Web. Dizertačná práca. Univerzita Koblenz-Landau, Nemecko

Munoz, I., Sabater, S., & Barata, C. (2012). Evaluating ecological integrity in multistressed rivers: from the currently used biotic indices to newly developed approaches using biofilms and invertebrates. Emerging and priority pollutants in rivers, 219-241.

Principe, R. E. (2010). Ecological effects of small dams on benthic macroinvertebrate communities of mountain streams (Córdoba, Argentina). In Annales de Limnologie-International Journal of Limnology (Vol. 46, No. 2, pp. 77-91). EDP Sciences.

Tomanova, S., Moya, N., & Oberdorff, T. (2008). Using macroinvertebrate biological traits for assessing biotic integrity of neotropical streams. River research and applications, 24(9), 1230-1239.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405