Diverzita motýľov rôznych typov nelesných biotopov

Vyučujúci: Ján Kočišek

Úvod:
Stredoeurópska kultúrna krajina prekonala v posledných desaťročiach jednu zo svojich najprudších premien. Prechod na priemyselné poľnohospodárstvo bol sprevádzaný rozsiahlou stratou biologickej rozmanitosti. Vhodnou skupinou ilustrujúcou zmeny v krajine a jej biodiverzity sú denné motýle: sú atraktívne, aktívne počas dňa, dajú sa relatívne ľahko určiť do druhu a majú komplexný životný cyklus. Početnosť a diverzita motýľov tak vypovedá o zachovalosti tradičnej kultúrnej krajiny a do istej miery aj ostatných skupinách živočíchov.

Ciele:

  1. Stanoviť druhové bohatstvo a početnosť motýľov 3 typov nelesných biotopov: 1) obhospodarované lúky/lúky bez nelesnej drevinovej vegetácie, 2) neobhospodarované lúky a sady/lúky s rozptýlenou drevinovou vegetáciou, 3) zeleň v intraviláne mesta.
  1. Vyhodnotiť a interpretovať rozdiely v počte druhov a početnosti motýľov.

Metódy:

Na zistenie druhového zloženia a relatívnej početnosti motýľov použijeme metódu transektového sčítania, ktorá je jedna z najpoužívanejších v Európe. Transektom dlhým 50 m budeme prechádzať pomalým tempom a zaznamenávať všetkých zástupcov radu Lepidoptera v okruhu 5 metrov od mapovateľa. V prípade potreby presnej determinácie budú motýle odchytávané entomologickou sieťkou a jedince následne vypustené.

Pomôcky v teréne:
Primerané oblečenie, písacie potreby, notebook/tablet. Entomologickú sieťku, určovaciu príručku a protokol na zapisovanie dát zabezpečí vyučujúci.

Vyhodnotenie:
Po skončení monitoringu na základe získaných údajov vypočítame index početnosti. Index vypočítame ako súčet všetkých motýľov daného druhu zaznamenaných na transekte. Hodnoty indexu diverzity vypočítame podľa Shannona a Weavera (1949). Jednotlivé druhy motýľov budú zaradené do piatich stupňov dominancie podľa Tischlera (1949) a Heydemanna (1955): eudominanté druhy (D; D > 10 %), dominantné druhy (D; D > 5 %), subdominantné druhy (SD; D = 2 – 5 %), recedentné druhy (R; D = 1–2 %) a druhy subrecedentné (SR; D < 1 %). Prípadné zistené rozdiely v početnosti druhov a jedincov budú študenti interpretovať v súvislosti s charakterom manažmentu na jednotlivých typoch biotopov.

Literatúra:

[1]     Pollard E., Yates T. J. (1993) Monitoring butterflies for ecology & conservation. Chapman & Hall, Londýn, p. 274

[2]     Berneš J., Konvička M., Dvořák J., et al. (2002) Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I., II. SOM, Praha, p. 857

[3]     Mládek J., Pavlu V., Hejcman M., et al. (2006) Pastva jako prostředek údržby trvalých trávních porostů v chráněných územích. VÚRV Praha, p. 104

Stiahnuť v -docx: Diverzita motýľov rôznych typov nelesných biotopov

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405