Vedúci: Mgr. Igor Kokavec, PhD.

Distribúcia a diverzita druhov permanentnej fauny makrozoobentosu v jazerách Bratislavy

Distribution and diversity of non-insect macroinvertebrates in Bratislava urban ponds

Téma bakalárskej práce je pilotnou štúdiou nového projektu zameraného na výskum diverzity makrozoobentosu menších mestských jazier – pondov, ktoré sú pomerne málo preskúmaným vodným biotopom. Častokrát bývajú označované za miesta šírenia inváznych a nepôvodných druhov, čím môžu ohrozovať aj prirodzené a relatívne zachované vodné útvary. Cieľom práce bude preto vyhodnotiť druhovú rozmanitosť vybraných pondov v Bratislave a jej okolí a vyhodnotiť mieru narušenosti týchto biotopov a ohrozenia pôvodných druhov. Riešenie bakalárskej práce prinesie nové a originálne poznatky z pohľadu toho, ako jednotlivé pondy prispievajú k regionálnej biodiverzite makrozoobentosu.

Kľúčové slová: pondy, urbánne ekosystémy, bentické bezstavovce, druhová rozmanitosť, invázne a nepôvodné druhy

Literatúra:

Blicharska, M., Andersson, J., Bergsten, J., Bjelke, U., Hilding-Rydevik, T., & Johansson, F. (2016). Effects of management intensity, function and vegetation on the biodiversity in urban ponds. Urban Forestry & Urban Greening, 20, 103-112.

Briers, R. A. (2014). Invertebrate communities and environmental conditions in a series of urban drainage ponds in Eastern Scotland: implications for biodiversity and conservation value of SUDS. Clean–Soil, Air, Water, 42(2), 193-200.

Gledhill, D. G., James, P., & Davies, D. H. (2008). Pond density as a determinant of aquatic species richness in an urban landscape. Landscape ecology, 23(10), 1219-1230.

Hassall, C. (2014). The ecology and biodiversity of urban ponds. Wiley Interdisciplinary Reviews: Water, 1(2), 187-206.

Hill, M. J., Mathers, K. L., & Wood, P. J. (2015). The aquatic macroinvertebrate biodiversity of urban ponds in a medium-sized European town (Loughborough, UK). Hydrobiologia, 760(1), 225-238.

Hill, M. J., Ryves, D. B., White, J. C., & Wood, P. J. (2016). Macroinvertebrate diversity in urban and rural ponds: Implications for freshwater biodiversity conservation. Biological Conservation, 201, 50-59.

Hill, M. J., Biggs, J., Thornhill, I., Briers, R. A., Gledhill, D. G., White, J. C., … & Hassall, C. (2017). Urban ponds as an aquatic biodiversity resource in modified landscapes. Global change biology, 23(3), 986-999.

Hill, M. J., & Wood, P. (2014). The macroinvertebrate biodiversity and conservation value of garden and field ponds along a rural-urban gradient.

Hill, M. J., Biggs, J., Thornhill, I., Briers, R. A., Ledger, M., Gledhill, D. G., … & Hassall, C. (2018). Community heterogeneity of aquatic macroinvertebrates in urban ponds at a multi-city scale. Landscape Ecology, 33(3), 389-405.

Thornhill, I., Batty, L., Death, R. G., Friberg, N. R., & Ledger, M. E. (2017). Local and landscape scale determinants of macroinvertebrate assemblages and their conservation value in ponds across an urban land-use gradient. Biodiversity and conservation, 26(5), 1065-1086.

Wood, P. J., Greenwood, M. T., & Agnew, M. D. (2003). Pond biodiversity and habitat loss in the UK. Area, 35(2), 206-216.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405